Optisyenlik Ders İçerikleri

 

DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL

TDB 1801 TÜRK DİLİ- I 2 0 0 2

Türk Dili’ne giriş. Dil nedir? Dil ve kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulanması. Dilekçe yazma.

ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I 2 0 0 2

Kavramlar, inkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri. Batılılaşma hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.

YDB 1801 İNGİLİZCE-I 2 0 0 2

Introduction, simplepresent tense, questions, Presentcontinuous tense yes-noquestionswords:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ gotnumbers, countable, uncountablenouns, pseudosubjectthere+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negativesimplepresent tense, Some, any, Suggestion, letsquestionswords, Presentsimpleandposition of time adverbs, Presentcontinuous, Simple past tense, Massandunit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense withagoandquestionswith "How" log, ago, Adjectivesandadverbs, Comprassionandadjectivesandadverbs, Goingto, Present Perfect withforand since, Pastcontinuousandpastsimpple, Thesimplefutureused in refuest, offersand can, present+ just, Presentsimpleandpast tense.

YDB 1803 ALMANCA-I 2 0 0 2

YDB 1805 FRANSIZCA-I 2 0 0 2

SGP 1807 ANATOMİ 3 0 0 3

Anatomiye giriş. Hücre, doku, hareket sistemi kemikler, eklemler, kas sistemi, dolaşım sistemi, kalp ve damarlar. Arterler, venler. Solunum sistemi, trahea, bronş ve akciğerler, sindirim sistemi, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar ve kalın bağırsaklar. Ürogenital sistem, böbrekler ve idrar yolları. Sinir sistemi, beyin, beyincik, omurilik, duyu organları. Göz anatomisi, orbita, göz, göz kapakları ve kapak bezleri, göz yaşı, göz yaşı bezleri ve göz yaşı yolları, göz küresinin tabakaları, görme yolları, göz sinirleri (II, III, IV, V, VI, VII.Kafa çiftleri), ekstraoküler mekanizmalar.

SGP 1825 FİZYOLOJİ 3 0 0 3

Hücre fizyolojisi, taşınma yolları, vücut sıvıları, kan fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, sinir fizyolojisi, kas fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, üreme sistemleri fizyolojisi. Endokrin sistem ve özel duyular. Kornea ve fizyolojisi, sklera ve fizyolojisi, uvea ve katmanları; koroidea, carpussiliare, iris ve renk değişimi, lens ve fizyolojisi, retina ve görme reseptörleri ve metabolizması. Göz boşlukları (ön kamara, arka kamara, vitreus boşluğu), hümöraköz ve corpusvitreum, intraoküler basınç ve basınç değişmeleri, binoküler görme ve uzay persepsiyonu (retinalkorrespondans, füzyon horopter, diplopi) hayal oluş mekanizmaları ve görüntü teşekkülü, renkli görme ve stereopsis.

BİP 1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-I 2 0 0 2

Bilgisayara giriş, Bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler. İletişim sistemleri. Klavye özellikleri ve kullanımı, Paket programlar.

OPS 1005 FİZİK-I 3 0 0 3

Ölçme ve birim sistemleri, Sayısal ve vektörel nicelikler, Bir ve iki boyutta hareket, Newton Yasaları, Kütle, ağırlık, vektör. Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri. Dairesel hareket, dönme hareketi. İş ve enerji. Katı cisimlerin dengesi, sıvı ve gazlar. Donma ve kaynama, sıcaklık ve radyasyon.

OPS 1001 GEOMETRİK OPTİK 3 0 0 3

Işığın doğru istikametinde yayılması. Gölge, Huygens prensibi. Yansıtma,  kırılma indeksi, ışığın hızı, tek satıh kırılma gücü, ışık demeti, ince mercekler, hayal teşekkülü. Küresel satıhlarda müşterek aks sistemleri. Çok akslı ışınlar, kritik açı, toplam dahili yansıma. Prizmalar, sapmalar, dağılma ve tayf.  Renksiz prizma ve mercekler, ince merceklerde çok akslı sistemler. Büyüteçler, fotometreler. Merceklerde aberasyon, mercek ve ayna kombinasyonları.
OPS 1003 OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI 3 0 0 3

Dünyadaki ve Türkiye’deki optik ve optometrik meslekler, ilgili kurum ve kuruluşlar. Optisyenlik mesleğinin tanımı, yetki ve sorumlulukları.Ülkemizdeki optisyenlik mesleği ile ilgili mevzuat. Optisyenin yasal sorumlulukları. Optisyenin  meslek etiği açısından görevleri. Optisyenlikte kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin geneltanıtımı.

MAP 1803 MATEMATİK-I 2 0 0 2

Sayı kümeleri, ikinci dereceden fonksiyonlar ve denklemler, Uzayda dik doğrular ve denklemler, çokgensel bölgelerin alanları, çember ve küre, geometrik yer ve çizimler, trigonometri, trigonometrik fonksiyonlar, vektörler, katı cisimlerin alanları ve hacimleri

RTV 1801 İLETİŞİM 2 0 0 2

Psikolojiye giriş, temel psikoloji kavramları, tanımlamaları, davranışın biyolojik kökenleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, güdü, tutumlar, kişilik ve kişilik kuramları, davranış üzerine sosyal etkiler, sosyal psikoloji, sosyolojiye giriş, temel sosyoloji kavramları, tanımlamaları, toplum ve toplumsal yapı, kültür, toplumsallaşma, toplumsal gruplar, toplumsal tabakalaşma ve değişme, iletişim kavramı, iletişim amaç ve öğeleri, biçimleri, iletişim unsurları ve özellikleri, iletişim süreci ve işlevleri, iletişim çeşitleri, iletişim çeşitleri, kişilerarası ilişkilerin anlamlandırılması: çeşitli yaklaşımlar ve modeller, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler ve kolaylaştıran etkenler, kişilerarası ilişkilerde psikolojik ve sosyal bağlam, toplumsal ve psikolojik açıdan duyguların ve tutumların iletişimde rolü, etkileri ve kullanılması, empati, sempati, ön yargı, öfke ve öfke kontrolü iletişim kurulacak kişi/kişiler ya da topluluğun analizi, uygun iletişim araçları, iletişim teknikleri seçimi ile sağlıklı iletişim gerçekleştirilebilmesi ve mesleki iletişim, kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma yönetimi, çözüm yolları, etkili ve ileri iletişim teknikleri, ikna etme yöntem ve teknikleri, etkili iletişimde beden dili kullanımı

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

II. YARIYIL

TDB 1802 TÜRK DİLİ-II 2 0 0 2

Dil nedir? Dil ve kültür İlişkisi, Türk Dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'deki sesler ve sınıflandırılması, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma, Türkçe'de isim ve fiil çekimleri, zarf ve edatların kullanış şekilleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.

ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 0 0 2

Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri. Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, ekonomik alandaki gelişmeler, toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik, İnkılapçılık İlkesi. II. Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.

YDB 1802 İNGİLİZCE-II 2 0 0 2

Thetaylors, simplepresent tense, revision test, whataretheydoing?,presentcontinuous tense, presentcontinuous tense, I'm goingto buy a bike, colours, future, be goingto/willrevision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, wherewereyoulastweek?, past tense, was-were-did-didn't, a letterfrom a pen , simplefuture-will, shopping, I'dlike......a pair of.....etc., revision test.

YDB 1804 ALMANCA-II 2 0 0 2

YDB 1806 FRANSIZCA-II 2 0 0 2

OPS 1002 OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-I 3 0 6 6

Gözlük camlarının özellikleri ve sınıflandırılması. Diyoptri tanımı ve formülasyonu. Refraksiyon kusurları. Aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi. Transpoze. Gözlük camlarının tanınması ve ölçülmesi, fokometre kullanım tekniği. Gözlük çerçevelerinin tanıtılması, gözlük çerçevesinin ölçülmesi, çerçeve seçimi ve ayarlama. PD mesafesi ve montaj yüksekliği tespiti, Gözlük camlarının markürlenmesi, çizimi ve traşlanması. Gözlük camlarının değişik meridyenlerindeki diyoptrik güçleri.

OPS 1004 GÖRME OPTİĞİ-I 3 0 0 3

Gözün anatomik yapısı, mercekler ve merceklerdeki görüntü oluşumu, aberasyonlar, gözün optik özelliği, pupilla (normal pupilla, pupilla yolları, pupilla refleksleri, pupillanınkonjenitalanomalileri), gözün fizyolojisi, görme mekanizması (görme, renkli görme, renk körlüğü, karanlık adaptasyonu ışığa adaptasyon), görme yolları, görme keskinliği, gözün optik sistemi ve şematik göz   refraksiyon kusurları, anormal gözün optik sistemi, görme alanı

OPS 1006 FİZİK-II 3 0 0 3

Işık, ışığın hızı, ışık kaynakları, ışık prizması, ışığın absorbsiyonu, kırınım, girişim, spektrumun kullanılması, interferıns, polarizasyon, renk diyagramı, renklerin çoğaltılması.,mercekler,optik sistemlerde sapan ışık.

TLT 1802 KİMYA 2 0 0 2

Atom, atomun yapısı, kimyasal bağ, anatomik özellikler, bağ enerjileri, bağ uzunlukları, moleküller arası etkileşim, yükseltgenme, indirgenme reaksiyonları asit-baz reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler ve sulu çözeltilerde denge, periyodik sistem, basit elementler, bileşik elementler, kimyasal bileşikler, gazlar, metaller ve metallerin özellikleri, işlenen metallerde uygulanan metotlar, plastikler, plastiklerde şekil verme, cam, camın tarihi, camın üretim özellikleri, camın şekillendirilmesi, renklendirme malzemeleri ve solventler.

BİP 1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-II 2 0 0 2

Bilgisayara giriş, bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler. İletişim sistemleri, klavye özellikleri ve kullanımı, paket programlar.

OPS 1498 MESLEK STAJI-I  (30 İŞ GÜNÜ)

OPS 1502 OPTİSYENLİKTE PAKET PROGRAM UYGULAMALARI 2 0 0 2

Kurum ve özel reçete girişi, reçete hesapları ve reçete toplu dökümleri. Reçete girişi sırasında transpoze işleminin otomatik olarak yapılması. Hastadan alınacak tutarın kurumdan alınacak fatura bedelinin otomatik hesaplanması. Kurumlara ve şahıslara fatura kesilmesi işlemleri. Hasta ile yapılan tüm işlerin (cam, çerçeve, ödeme veresiye vs..) takibi. Hasta veya cari kartlarınıza adres etiketi bastırabilme. Hastanın çerçeve alma hakkının olup olmadığının kontrolü. Cam, çerçeve ve diğer ürünlerin stok takibi. Otomatik sipariş hazırlama. Depolama gelen irsaliye ve faturaların takibi. Çek senet, nakit kredi işlemlerinin takibi. Döviz kurlarına göre hesaplama yapabilme. Yetki sınırları ile ekranda istemediğimiz bölümlerin gösterilmemesi. İstenilen tarihlerde kasa raporunun alınabilmesi. Erişim yetki şifrenizi söylemeniz şartı ile işyerinize gelmeden, bilgisayarınızda oluşabilecek sistem sorunlarının (virüs gibi) gecikmeden giderme.

OPS 1504 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAKET PROGRAMLAR 2 0 0 2

Hastanın ilk müraacatı, hastaya birden fazla numara verilerek kayıt yapılması durumunda, bu kayıtların tek bir hasta numarasında birleştirilebilmesi, kayıtlar üzerinde değişiklik yapılabilmesi, hastanın daha önceki müracaatlarına ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi, SSK'dan sağlık yardımı alan hak sahipleri ile BAĞ-KUR'lu ücretli ve kurum mensubu hastaların, kendilerine has kurallar çerçevesinde takibi, resmi evraklar, hasta yatış-çıkış işlemleri ve vezne işlem takibi, sevk işlemlerinin poliklinikler ve gerekli tüm birimler arasında otomatik olarak yapılması,sevk işlemleri ile ilgili bilgilerin tutulması, hastanın yatışı sırasında gerçekleştirilen tedavilerin kolayca sisteme girilmesi ve bu kaynağı istenildiğinde ulaşılabilmesi, dolu ve boş yatakların listenin alınabilmesi ve uygun yatağın belirlenmesi, hastanın şikayetleri, muayene ve tetkik sonuçları, doktorun tanısı, yazılan ilaçlar ve kararın elektronik ortamdaki hasta dosyasına işlenmesi, hastanın yatışı sırasında yapılan ameliyat, eczane, laboratuvar, röntgen vs. gibi işlemlerde kullanılan tüm malzemelere ait ücretlerin hastanın elektronik ortamda fatura bilgilerinin görüntülenebilmesi ve çıktıların alınabilmesi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.YARIYIL

OPS 2001 OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II 3 0 8 7

Gözlük camlarının çerçeveye takılması, gözlük camı biçimleri, gözlük camlarındaki kenar formları, reçete yazım kuralları ve adisyon kavramı, reçetenin doğrulanması ve veri kontrolü, reçete verileri doğrultusunda gözlük camı ve çerçevesi seçimi, gözlük cam ve çerçevelerinin fiyatlandırılması, gözlük cam ve çerçevelerine ilişkin standartlar, santrasyon ve desantrasyon, multifocal camlar ve özellikleri.

OPS 2003 GÖRME OPTİĞİ-II 3 0 0 3

Akomodasyon, akomodasyon sırasında meydana gelen dioptrik değişiklikler, presbiyopi ve diğer akomodasyon bozukluklarının düzeltilmesi, ametropi, ametropi çeşitleri, hipermetropi, hipermetropi çeşitleri, miyopi, miyopi çeşitleri, astigmatizma, astigmatizma çeşitleri, anizometropi, anizometropi çeşitleri, anizokonia, anizokonia çeşitleri, refraksiyon kusurlarının cerrahi yolla düzeltilmesi, refraksiyon kusurlarının gözlük ile, kontakt lens ile ve cerrahi yolla düzeltilmesinin karşılaştırılması , az görüş, az görenlerin rehabilitasyonu, katarakt, afaki.

OPS 2005 OPTİK ALETLER 3 0 0 3

Teknik terim ve tanımlar, lensometre esası, fokometre tanımı, çeşitleri ve merceklerin fokometredeki, görüntüleri, merceklerin diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, büyüteçler, mikroskoplar, teleskoplar, fotoğraf makinası, gözle ilgili şikayetler ve göz hastalıklarının semptomatolojisi, göz muayenesi, gözün rutin muayenesi ve yardımcı alet ve yöntemlerle muayenesinde kullanılan optik araç - gereçler ve esasları, oftalmaskoplar, retinoskoplar, fundus kameraları, refraktometreler, tonometreler, yarık lambaları ve ameliyat mikroskop çeşitleri, fotoğraf koyulaştırıcıları.

OPS 2007 KONTAKT LENSLER 3 0 0 3

Kontakt lensin tanımı, uygulandığı kornea ile ilişkisi kontakt lensler için gerekli muayeneler ve kontakt lenslerin optik özellik ve prensipleri, kontakt lenslerin kullanım amaçları, kontakt lenslerde istenilen-aranılan özellikler, kontakt lenslerle gözlüğün kıyaslanması, sert kontakt lensler, sert gaz geçirgen kontakt lensler, yumuşak kontakt lensler, hidrojel lensler, silikon lensler, hibridkontakt lensler, disposblkontakt lensler, teropatikkontakt lensler, afakikkontaktlensler,pediatrik oftalmolojide kontakt lensler, temizleme solüsyonları, durulama solüsyonları içerikleri kullanım alanları, dezenfektanlar, ıslatma solüsyonları, lens kapları ve diğer malzemeler içerikleri kullanım alanları, kozmetikler ve kontakt lenslerle kullanımı, adaptasyon semptomları, kontakt lenslerin toksik-enfeksiyöz-allerjik ve diğer komplikasyonları, kontakat lens konusunda uyulması gereken kurallar, kontakt lenslerin manüplasyonu.

RTV 2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 0 0 2

Konuşmanın toplumsal iletişimdeki önemi. Retorik, konuşmanın fizyolojik oluşumu, konuşmanın gerçekleşmesini sağlayan organ1ar, soluğun dizginlenmesi. Diyaframın kullanımı, toplum karşısında konuşurken soluğun etkin duruma getirilmesi, ses eğitimi yöntemi. Orta bölgenin belirlenmesi, sese tını kazandırma, ünlüler, yazı dili konuşma dili ayrımı, ünsüzler, akıcı konuşmanın sağlanması, burun dizgesi, ses değişmeleri benzeme benzeşmezlik, ses ve seslem yitimi, ses türemesi. Kaynaşma, ünlü çatışması, aktarım, beden diline ilişkin uygulamalar, sözlü anlatım çeşitliliğinin sağlanması

OPS 2501 OPTİSYENLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ 2 0 0 2

Dünyadaki optikle ilgili terimler ve optik biliminin çeşitli branşları, refraksiyon dünyada Optisyenlik ve tarihi gelişimi, Türkiye'de Optisyenlik ve tarihi gelişimi. Optik ve Optometrik meslekler ve meslek adamları, Optisyenlikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar. Bir meslek olarak Optisyenliğin tanımı ve Optisyenlik felsefesi. Göz sağlığında Optisyenin görevi ve sorumlulukları. Türkiye’nin optisyene olan ihtiyacı. Optisyenliğin diğer Optometrik mesleklerle ve Optisyenin Optometrik meslek adamları ile ilişkileri. Dünyada Optik meslekler eğitimi. Türkiye’de Optik meslekler eğitimi. Avrupa’da optik ve Optometrik mesleği. Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde Optisyenlik ve Optometrik mesleklerle ilgili kanun ve yönetmelikler. Ülkemizde Optisyenlik ve Optometrik mesleklerle ilgili kanun ve yönetmelikler. Etik kavramı ve meslek etiği, optik firmalarında meslek etiği kavramı, genel kanunlar ve uygulamada davranış standartları, meslek etiği ile ilgili örnek olay incelemeleri

MUH 2805 GENEL MUHASEBE-I  3 0 0 3

Muhasebeye giriş, temel mali tablolar, hesap kavramı, muhasebe belge ve defterleri, muhasebe süreci, varlık hesapları (dönen varlıklar - duran varlıklar), kaynak hesapları ( kısa vadeli yabancı kaynaklar - uzun vadeli yabancı kaynaklar - öz kaynaklar), gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları, nazım hesaplar, dönem sonu işlemleri

MUH 2815 TİCARİ BİLGİ VE BELGELER 2 0 0 2

Bilgi kavramı, bilgi sistemleri ve işletme kavramı, işletmelerin sınıflandırılması, sicil – ticaret sicili, tacirlerle ilgili diğer siciller, muhasebe belgeleri, vuk ile verilen yetkiye göre düzenlenmesi gereken belgeler, belge düzenine uyulmamasının müeyyideleri ve ceza hükümleri, vuk’a göre işyeri ile ilgili bildirimler, dış ticarette kullanılan temel belgeler, işletmelerde tutulacak defterler, tutulması zorunlu defterlere ilişkin düzenlemeler, sosyal güvenlik kurumu ve uygulamaları, işyeri işveren ve çalışan bildirimleri, iş hukuku uygulamaları.

SGP 2805 HALK SAĞLIĞI 2 0 0 2

Halk sağlığı. Temel sağlık hizmetleri. Türkiye'de sağlık örgütlenmesi. Toplumu tanıma. Aile sağlığı. Ana çocuk sağlığı, okul sağlığı. Adölesan sağlığı. Erkek sağlığı. Yaşlı sağlığı. Temel beslenme ve önemi. Sağlık eğitimi. İletişim ve danışmanlık. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam. İş sağlığı, çevre sağlığı, sosyal bulaşıcı hastalıklar, kültürel farklılıklar ve toplum, epidemiyolojinin halk sağlığında kullanılması, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü.

PZR 2827 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2 0 0 2

Tüketim, tüketici ve tüketici davranışları kavramlarının açıklanması, tarihsel süreçte modern tüketim olgusunun doğuşu, gelişimi (ilk tüketim modelleri, endüstriyel kapitalizm, güncel gelişmeler ve post-modernizmin yeni tip tüketicileri), ihtiyaçlar, arzular ve ihtiyaçların hiyerarşisi, tüketimin kurumsallaşması, tüketici davranışlarının pazarlamadaki önemi, tüketici davranışları ve pazarlama uygulamaları, tüketici davranışlarının disiplinler arası yaklaşımlarının incelenmesi, tüketimin temel psikolojik etkenleri (öğrenme, bellek, güdüleme, duyum, algılama, tutumlar, duygular, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam biçimi), tüketimin temel sosyolojik etkenleri; sosyal gruplar, statü, eğitim, toplumsal cinsiyet, inançlar. Tüketici davranışı modelleri; küreselleşme ve tüketim kültürü, küresel dünyada tüketici davranışları, tüketimin temel sosyolojik etkenleri; sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik etkiler, toplumsal sınıf, yaşam tarzı, aile…tüketimin temel sosyolojik etkenleri; sosyal gruplar, statü, eğitim, toplumsal cinsiyet, inançlar. Tüketici davranışı modelleri; küreselleşme ve tüketim kültürü, küresel dünyada tüketici davranışları, tüketimin değişen yönü ve imajlar dünyasında tüketim, imajlar dünyası tüketim kültürünün oluşumu,tüketici davranışları ve pazarlama stratejileri ilişkisi; pazar bölümlemesi ve hedef pazar seçimi, tüketici davranışları ve pazarlama stratejileri ilişkisi; mal/hizmet konumlandırması ve pazarlama karması. Tüketimde sektörlere yönelik, en etkili ve güncel tanıtım faaliyetleri, tüketici karar verme sürecinde sorunun belirlenmesi ve bilgilerin araştırılması, tüketici karar verme sürecinde seçeneklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, tüketici satın alma süreci; tüketici satın alma öncesi davranışları, esnasındaki davranışları ve satın alma sonrası davranışlar, müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışlarını anlama yöntemleri, tüketici davranışlarını anlamanın satışta sağladığı avantajlar,  bilinçli tüketim gerçekleştirme ve tüketimin arttırılmasının Yöntemleri,  tüketimin arttırılmasına yönelik finansal kaynak sağlanması ve tüketiciler açısından doğru kaynak  kullanımı,tüketici hakları kanunları, örnek olay incelemeleri.

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.YARIYIL

OPS 2002 OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-III 4 0 10 9

Verteks mesafesinin camın diyoptrik gücüne etkisi, gözlük camlarının üretim aşamaları, seri halde çerçeve üretimi, absorbsiyon ve renkli camlar, fotokromik camlar, emniyet camları, inceltilmiş camlar ve lentiküler camlar, asferik camlar, antirefle kaplamalı camlar, polaroid camlar, teleskopik gözlükler, prizmatik camlar optik mağazası ve optisyenlik organizasyonu, mağaza ve fabrika ziyareti.

OPS 2004 GÖRME OPTİĞİ-III 3 0 0 3

Gözlük camlarında aberasyon ve distorsiyon, gözde aberasyon ve distorsiyon, ekstra oküler kaslar, gözün hareket ve pozisyonları, binoküler görme mekanizması, konverjans mekanizması, şaşılık ve prizmatik camlar, ambliyopi, nistagmus.

OPS 2006 GÖZ HASTALIKLARI 3 0 0 3

Oftalmolojide muayene yöntemleri ve gözün refraktif durumu, kapak, konjuktiva ve sklera hastalıkları, glokom ve optik sinir hastalıkları, lens ve göziçi cerrahisi, uvea, vitreus, retina ve makula hastalıkları, oftalmolojide lazer, az görenin rehabilitasyonu.

SGP 2808 İLK YARDIM 3 0 0 3

Genel ilkyardım bilgileri. Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi. İnsan vücudu hakkında temel bilgilerin ve güvenlik tedbirleri. Temel yaşam desteği. Kanamalarda ilk yardım. Yaralanmalarda ilk yardım. Yanık, sıcak çarpması ve donmalarda ilkyardım. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım. Bilinç bozukluklarında ilkyardım. Zehirlenmelerde ve hayvan ısırmalarında ilkyardım. Boğulmalarda ilkyardım. Yaralı taşıma teknikleri.

OPS 2498 MESLEK STAJI-II (30 İŞ GÜNÜ)

PZR 2802 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 0 2

Halkla ilişkiler kavramının tanımı, tarihçesi. Dünya’da ve Türkiye’de gelişimi, gelişimini etkileyen dinamikler, halkla ilişkilerde temel ilkeler, günümüz kurumlarında halkla ilişkilerin işlevi, yönetim ve çalışanlar açısından önemi, halkla ilişkilerde izlenen temel amaçlar, halkla ilişkilerde ortak prensipler, halkla ilişkileri etkileyen faktörler, halkla ilişkilerde kurum imajının önemi, halkla ilişkilere yakın kavramlar ve açıklamalarla yakın kavramların halkla ilişkiler amaçları doğrultusunda kullanılması, halkla ilişkilere yakın kavramlar, pazarlama, reklam, kurumsal reklamcılık, propaganda, lobicilik, kriz yönetimi, sosyal sorumluluk, sponsorluk, tanıtım, toplam kalite yönetimi, kurum kültürü, marka ve marka yönetimi açısından stratejik uygulamalarda halkla ilişkiler halkla ilişkiler ve iletişim, iletişim süreci, türleri, engelleri, sorunları, dinleme becerisi, etkili konuşma, sunum yapma, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları, halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle ve hedef kitle belirleme yöntemleri, halkla ilişkiler süreci ile ilgili temel kavramlar, plan, program, proje, bütçe, amaç, standart, hedef, politika, strateji, karar, halkla ilişkiler sürecinin; amaçlarının, sınırlarının, temel görev listelerinin, çalışma programının, araştırma, bilgi toplama ve değerlendirme süreçleri, halkla ilişkilerin uygulamaya geçişi, halkla ilişkiler uygulamalarına dünyada ve Türkiye kuruluşlarından örnekler.

İŞY 2832 İŞLETME YÖNETİMİ 2 0 0 2

İşletme ile ilgili temel kavramlar, ekonomik yaşam ve işletmecilik bilgisi, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme yönetimi kavramı, sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımı, işletmelerin kuruluş araştırmaları ve işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları.

PZR 2832PAZARLAMA İLKELERİ2 0 0 2

Pazarlama kavramı, ve pazarlama anlayışında gelişmeler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazar bölümlendirme, hedef pazarlar, tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar ve pazarlama karması elemanları. Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları, perakendecilik ve perakendeciliğin gelişimi, mağaza yeri seçimi ve mağaza içi düzenlemesi, birebir pazarlama- ilişkisel pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi kavramının ortaya çıkışı. Pazarlama kavramının gelişimi ve günümüzde pazarlama kavramı.

PZR 2830 MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ 2 0 0 2

Modern pazarlamanın gelişimi, marka kavramına giriş, markanın yapısı ve marka türleri, marka ile ilgili kavramlar, marka kişiliği, marka imajı, marka tercihi, marka sadakati, marka değeri, öz-marka değeri, öz marka mesajı, marka ikonları, marka denkliği, markalaşma süreçleri, marka yönetimi kavramı ve önemi, marka yönetimi süreci, marka yöneticisi, marka yönetiminde çevresel koşullar (pazar yapısı, rekabet koşulları, tüketici yapısı, küreselleşme ve marka ilişkisi, teknolojik gelişmeler ve marka yönetimi, yeni pazarlama anlayışları), marka stratejisinin belirlenmesi (temel marka stratejisi, marka konumlandırma, marka-tüketici etkileşimi, rakip marka analizleri, marka için swot analizi), örnek marka konumlandırmaları, marka tanıtımı, bütünleşik pazarlama iletişimi ve marka (reklam-halkla ilişkiler- müşteri ilişkileri yönetimi- sosyal sorumluluk- satış geliştirme- kişisel satış- medya tabanlı tanıtım faaliyetleri- web tabanlı tanıtım faaliyetleri- diğer tanıtım çabaları ve marka yönetimi), marka yönetiminde araştırma ve ölçümleme, marka yol haritası oluşturma, marka kararlarının belirlenmesi, marka tescilinin önemi, markanın iç-dış pazarda korunması ve rekabeti, tescil süreçleri (formlar, ücretler, marka vekilleri, sınıflandırma, özel korunan markalar, mevzuat, istatistikler), marka tescili örnek olayları, optik sektöründe markalaşmanın önemi, marka yaratmada izlenebilecek yollar, marka yaratmada karşılaşılacak güçlükler ve çözümleri, örnek sektör olaylarının incelenmesi.

İŞY 2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 0 2

İş hukuku kavramı, doğuşu. Hukuk sistemindeki yeri. İlkeleri ve kaynakları, Türk iş hukukunun gelişimi ve kanuni çerçevesi. İş kanununun uygulama alanı. İş ilişkisinin kurulması, ücretlere ilişkin düzenleme, asgari ücret, iş süreleri, tatil ve izin, özel korunan gruplar hakkında düzenlemeler, iş ilişkisinin feshi sona ermesi ve sonuçları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sendikaların doğuşu, kanuni çerçevesi, kurulması, yönetimi, sona ermesi. Sendika üyeliği. Üyeliğin kazanılması ve sona ermesi, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hukuku, doğuşu, çerçevesi. Tanımı, toplu iş sözleşmesinin yapılması, uygulaması, sona ermesi, toplu iş uyuşmazlığı, barışçı çözüm yollan, grev ve lokavtın tanımı, unsurları, sona ermesinin sonuçları, sosyal güvenlik, kurumlan, kapsamı, finansman, sosyal sigorta, emekli sandığı ve bağ-kur' da genel olarak sigorta kolları.

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS 

Yukarı Çık