Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL

TDB 1801 TÜRK DİLİ- I 2 0 0 2

Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.

ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I 2 0 0 2

Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması

YDB 1801 İNGİLİZCE-I 2 0 0 2

Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 

YDB 1803 ALMANCA-I 2 0 0 2

YDB 1805 FRANSIZCA-I 2 0 0 2

SGP 1807 ANATOMİ 3 0 0 3

Anatomiye Giriş. Hücre, Doku,Hareket Sistemi Kemikler,Eklemler, Kas Sistemi, Dolaşım Sistemi, Kalp ve Damarlar. Arterler, venler. Solunum Sistemi, Trahea, Bronş ve Akciğerler, Sindirim sistemi, Yemek borusu, mide, İnce bağırsaklar ve Kalın bağırsaklar.Ürogenital sistem, Böbrekler ve İdrar yolları. Sinir Sistemi, Beyin Beyincik, omurilik, Duyu Organları. Göz Anatomisi, Orbita, Göz, Göz kapakları ve kapak bezleri, Göz yaşı, göz yaşı bezleri ve göz yaşı yolları, Göz küresinin tabakaları, Görme yolları, göz sinirleri (II,III,IV,V,VI,VII. kafa çiftleri), Ekstraoküler mekanizmalar,
 

SGP 1805 HASTALIKLAR BİLGİSİ  I   2 0 0 2
Hastalıklar hakkında genel bilgiler (sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar,bulgular,etiyoloji, hastalıkları muayene, muayene şekilleri ve tanı işlemleri), Sindirim sistemi  hastalıkları, Solunum sistemi  hastalıkları, Dolaşım sistemi  hastalıkları, Kan hastalıkları, Üriner sistem hastalıkları,Genital sistem hastalıkları, Endokrin sistem hastalıkları,Eklem hastalıkları, Cilt hastalıkları,Kulak Burun Boğaz hastalıkları,Göz hastalıkları,Santral sistem hastalıklarıMental ve Davranış Bozuklukları.

BİP 1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-I 2 0 0 2

Bilgisayara Giriş, Bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler. Yatırım kavramı, İletişim sistemleri, Klavye özellikleri ve kullanımı, Paket Programlar.

TDS 1003 TIBBİ SEKRETERLİK BİLGİSİ    3 0 0 3

Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi, Sekreterin tanımı, görevleri, sınıflandırılması ve önemi, Yönetici sekreterlik ve yönetici sekreterlerin sahip olması gereken özellikler, Sağlık hizmetleri ve fonksiyonları, sağlık ve hastalık kavramları, Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, Hastanelerin tanımları, türleri ve fonksiyonları, Dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi, Tıp sekreterliği, sağlık ekibi içindeki yeri ve önemi, tıp sekreterlerini diğer sekreterlerden ayıran özellikler, Tıp sekreterlerinin mesleki tutumları, özellikleri ve bilmesi gereken tıbbi terimler, tıbbi raporlar, Tıbbi sekreterlerin türleri ve görevleri, Tıbbi sekreterlik hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, Sekreterlik hizmetlerinde etik, Etkin iletişim ve beden dili, Mesleğin işgücü piyasasındaki durumu ve gelecekteki eğilimler

TDS 1001 TIBBİ DOKÜMANTASYON I        2 2 0 4

Bilgi, veri, bilgi ve belge kaynakları tanımı, türleri ve özellikleri, bilgi toplumu kavramı. Bilim, bilgi ve bilgi kaynaklarının sınıflandırılması, sınıflama türleri. Bilgi ve belge hizmeti sunan kurumlar Bilgi ve belge sistemleri, bilgi ve belge yönetimi kavramları, amacı ve yararları. Tıbbi dokümantasyon kavramı ve tarihi gelişimi. Tıbbi kayıt ve dokümanların türleri, özellikleri, kapsamı, yasal durumu. Hasta dosyaları, amacı, önemi, kullanıcıları ve kullanımı, mülkiyet ve gizlilik Hasta dosyalarının düzenlenmesi, niteliksel ve niceliksel analizi Türkiye’deki yataksız sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon ve veri toplama. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon ve sağlık bilgi sistemleri. Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları mevzuatı. Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları. Veri toplama ve bildirim formlarının kullanımı I. Veri toplama ve bildirim formlarının kullanımı II.

SGP1811 TIBBİ TERMİNOLOJİ         2 0 0 2

Tıbbi terimlere giriş (kökler, önekler, sonekler, tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, terimlerde küçültme, genel hastalık terimleri), hareket sistemine ilişkin terimler (anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), sindirim sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler), solunum sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), dolaşım sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), ürogenital sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), sinir sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), endokrin sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.

RTV 1801 İLETİŞİM 2 0 0 2

Psikolojiye Giriş, Temel Psikoloji Kavramları, Tanımlamaları, Davranışın Biyolojik Kökenleri, Duyum ve Algı, Öğrenme, Bellek, Güdü, Tutumlar, Kişilik ve Kişilik Kuramları, Davranış Üzerine Sosyal Etkiler, Sosyal Psikoloji, Sosyolojiye Giriş, Temel Sosyoloji Kavramları, Tanımlamaları, Toplum ve Toplumsal Yapı, Kültür, Toplumsallaşma, Toplumsal Gruplar, Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme, İletişim Kavramı, İletişim Amaç ve Öğeleri, Biçimleri, İletişim Unsurları ve Özellikleri, İletişim Süreci ve İşlevleri, İletişim Çeşitleri, İletişim Çeşitleri, Kişilerarası İlişkilerin Anlamlandırılması: Çeşitli Yaklaşımlar ve Modeller, Kişilerarası İletişimi Engelleyen Etkenler ve Kolaylaştıran Etkenler, Kişilerarası İlişkilerde Psikolojik ve Sosyal Bağlam, Toplumsal ve Psikolojik Açıdan Duyguların ve Tutumların İletişimde Rolü, Etkileri ve Kullanılması, Empati, Sempati, Ön Yargı, Öfke ve Öfke Kontrolü İletişim Kurulacak Kişi/Kişiler ya da Topluluğun analizi, Uygun İletişim Araçları, İletişim Teknikleri Seçimi ile Sağlıklı İletişim Gerçekleştirilebilmesi ve Mesleki İletişim, Kişilerarası İlişkilerde Çatışma ve Çatışma Yönetimi, Çözüm Yolları, Etkili ve İleri İletişim Teknikleri, İkna Etme Yöntem ve Teknikleri, Etkili iletişimde Beden Dili Kullanımı-1ve II.

SGP 1817 BESLENME 2 0 0 2

Beslenmenin tanımı, önemi, yeterli ve dengeli beslenme, Toplumdaki beslenme sorunları, Besin maddeleri, Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar, Vitaminler, Su ve mineral maddeler. Besin Grupları: Et ve ürünleri, Süt ve ürünleri, Sebze ve meyveler, Tahıl ve Kuru baklagiller. Özel durumlarda beslenme; yaşlı, çocuk, sporcu beslenmesi. Diyabet, yüksek tansiyon hastalarında beslenme.

SGP 1819 EPİDEMİYOLOJİ   2 0 0 2
Bilimsel yöntem , Epidemiyolojik ilkeler ,Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları ,Gözlemsel araştırmalar ,Tanımlayıcı ve analitik araştırmalar,Deneysel araştırmalar, Metodolojik araştırmalar ,Epidemiyolojik ölçütler, Epidemiyolojik araştırmaların planlanması,Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi ,Salgın.

SGP 1821 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ  2 0 0 2

Sosyal psikolojinin tanım(lar)ı, alanı , tarihi ve araştırma yöntemleri. Toplumsallaşma. Sosyal algı ve sosyal bilişi, Sosyal etki,  güç ve  normlar. Tutum ve tutum değişimi. Kişilerarası çekicilik ve yakın ilişkiler. Özgeci davranış, cinsiyet, benlik. Grup ve grup süreçleri. Çatışma ve saldırganlık.Sosyal yaşamda kitle iletişim ve yeni iletişim teknolojilerinin sosyo-psikolojik yansımaları

SGP 1823 TEMEL FİZYOLOJİ 2 0 0 2

Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi, kan fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, kas fizyolojisi dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, duyu fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, üreme fizyolojisi , metabolizma, termoregülasyon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. YARIYIL

ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 0 0 2

Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri.Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.

TDB 1802 TÜRK DİLİ-II 2 0 0 2

Dil nedir?Dil ve Kültür İlişkisi, Türk Dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'deki sesler ve sınıflandırılması, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yapma, Türkçe'de isim ve fiil çekimleri, Zarf ve edatların kullanış şekilleri, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.

YDB 1802 İNGİLİZCE-II 2 0 0 2

The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

YDB 1804 ALMANCA-II 2 0 0 2

YDB 1806 FRANSIZCA-II 2 0 0 2

TDS 1004 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 3 0 0 3

Hastanelerin tanımı, hastanelerin tarihsel gelişimi, amaçları, işlevleri, sınıflandırılması. Sağlık kurumları yönetimi ve sağlık kurumu yönetiminin işlevleri. Sağlık kurumları yönetiminde etik. Hastane organizasyonu , hastane sistemi. Tıp hizmetleri organizasyonu, hemşirelik hizmetleri organizasyonu İdari ve mali organizasyon, yardımcı tıp hizmetlerinin organizasyonu. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde organizasyon ve işleyiş. Sağlık kurumlarında kalite yönetimi ve  performans ölçümü. Hastanelerde insan kaynakları planlaması ve  yönetimi. Sağlık kurumlarında müşteri tatmini

TDS 1002 TIBBİ DOKÜMANTASYON II   2 2 0 4

Bilgi, bilgi kaynağı, belge kavramları ve türleri, bilginin özellikleri. Sınıflama sistemleri, kurumsal bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri.Tıbbi kayıt türleri, özellikleri; tıbbı tutma ve tıbbi kayıtların yasal durumu. Elektronik tıbbi kayıt sistemi ve aşamaları. Sağlık enformasyon sistemleri. Hastane bilgi sistemleri ve hastane bilgi sistemleri alımı. Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri. Sağlıkta Dönüşüm Projesi, Sağlık-Net Standartları. Sağlık Bakanlığı web sitesinden veri toplama ve bildirim formlarından yararlanma. Sağlık kuruluşlarında kullanılan veri toplama ve bildirim formlarının güncel takibi. Sağlık hizmeti ve tıbbi dokümantasyon birimlerinin örgütlenmesi ve yönetimi. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, veri toplama ve sağlık bilgi sistemleri ile ilgili bilgi kaynakları I.Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, veri toplama ve sağlık bilgi sistemleri ile ilgili bilgi kaynakları II

SGP 1806 HASTALIKLAR BİLGİSİ  II  2 0 0 2

Kan hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, genital  sistemi  hastalıkları, endokrin sistemi  hastalıkları, eklem sistemi  hastalıkları, cilt  hastalıkları, kulak burun boğaz  hastalıkları, göz   hastalıkları, santral sinir sistemi  hastalıkları.

SGP 1802 İLK YARDIM 2 0 0 2

Genel ilkyardım bilgileri. Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi. Temel yaşam desteği. Kanamalarda ilk yardım. Yaralanmalarda ilk yardım. Yanık, sıcak çarpması ve donmalarda ilkyardım. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım. Bilinç bozukluklarında ilkyardım. Zehirlenmelerde ve hayvan ısırmalarında ilkyardım. Boğulmalarda ilkyardım. Yaralı taşıma teknikleri

BİP 1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-II    2 0 0 2

Bilgisayara Giriş, Bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler. Yatırım kavramı, İletişim sistemleri, Klavye özellikleri ve kullanımı, Paket Programlar.

BİP 1818 KLAVYE BİLGİSİ      2 0 0 2

Klavye öğretimi, metotlu ve on parmak çalışma, klavyeye bakmadan yazı yazma, klavyeyi rahat kullanabilme ve hızlı yazı yazabilme becerisi kazandırma, akamlar, işaretler, semboller. Hızlı yazma teknikleri, sürat denemeleri, Bütün tuşlarla egzersiz çalışmaları, Tıbbi terimli çalışmalar.

TDS 1502 YAZIŞMA TEKNİKLERİ     2 0 0 2

Yazışma tekniklerine giriş, etkili bir iş mektubunun özellikleri(iş mektubunun türleri: resmi mektuplar, ticari mektuplar, özel mektuplar). Resmi yazışma kuralları, resmi yazı türleri. Dilekçe, dilekçe yazım kuralları örnekler, dilekçe örneklerinin okunuşu, düzeltilmesi. Dilbilgisi ve noktalama işaretlerinin kullanımı, örnek metinler üzerinde dilbilgisi çalışmaları. Ticari yazışmalar, özellikleri, türleri. Sipariş mektupları, türleri ve özellikleri. İstek mektupları, türleri özellikleri ve örnekler. Sirküler nedir? Örnek kurallara uygun sirküler yazma çalışmaları. Gelen-giden evrakların kayıtlarının yapılması. İş mektuplarının bilgisayarda yazılışı ve genel tekrar.

İŞY 1832 BİLGİSAYAR İSTATİSTİK UYGULAMALARI  2 0 0 2

İstatistik uygulamalarda en çok kullanılan hipotez testlerinden yığın varyansına ilişkin hipotez testleri, ortalamalara ilişkin hipotez testleri, iki yığın arasındaki hipotez testi, iki yığına ilişkin iki bağımlı örnek grubu, korrelasyon ve regresyon gibi istatistik uygulamaların araştırılıp bilgisayarda örnek uygulamaları ve fonksiyon işlemlerinin hazırlanması.

TDS 1504 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAKET PROGRAMLAR  2 0 0 2

Hastanın ilk müraacatı, hastaya birden fazla numara verilerek kayıt yapılması durumunda, bu kayıtların tek bir hasta numarasında birleştirilebilmesi, kayıtlar üzerinde değişiklik yapılabilmesi, hastanın daha önceki müracaatlarına ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi, SSK'dan sağlık yardımı alan hak sahipleri ile BAĞ-KUR'lu ücretli ve kurum mensubu hastaların, kendilerine has kurallar çerçevesinde takibi, resmi evraklar, hasta yatış-çıkış işlemleri ve vezne işlem takibi, sevk işlemlerinin polikilinikler ve gerekli tüm birimler arasında otomatik olarak yapılması,sevk işlemleri ile ilgili bilgilerin tutulması, hastanın yatışı sırasında gerçekleştirilen tedavilerin kolayca sisteme girilmesi ve bu kaynağı istenildiğinde ulaşılabilmesi, dolu ve boş yatakların listenin alınabilmesi ve uygun yatağın belirlenmesi, hastanın şikayetleri, muayana ve tetkik sonuçları, doktorun tanısı, yazılan ilaçlar ve kararın elektronik ortamdaki hasta dosyasına işlenmesi, hastanın yatışı sırasında yapılan ameliyat, eczane, laboratuvar, röntgen vs. gibi işlemlerde kullanılan tüm malzemelere ait ücretlerin hastanın elektronik ortamda fatura bilgilerinin görüntülenebilmesi ve çıktıların alınabilmesi.

TDS 1498 MESLEK STAJI-I  (30 İŞ GÜNÜ)

III.YARIYIL

TDS 2001 MESLEKİ YABANCI DİL I   3 0 0 3

Letter Layout: Discussing Advantages and Disadvantages, Formality and İnformality: Recognising Appropriate Register, Writing Personal Letter, Giving Information. Good Commercial Letter: Asking For and Giving Information About Dimensions, Writing Clear Commercial Letters, Getting Through Someone on the Phone, A Letter of Enquiry: Enquiring About Products. Services Messages: Leaving and Taking Down Messages

TDS 2009 BÜRO VE MALZEME YÖNETİMİ  3 0 0 3

Büroların ve Büro yönetiminin tarihsel gelişimi, Klasik ve çağdaş büro türleri ve yönetimi, Büro yönetim süreci. planlama ve organizasyon, Bürolarda iş yönetimi ve sistem iyileştirme teknikleri, İş Basitleştirme ve verimlilik, İş Dağıtım ve İş akım tekniği, Hareket ekonomisi tekniği, Büroların ergonomik tasarımı, İletişim ve örgütsel iletişim, İletişim süreci, büro iletişim fonksiyonları, bürolarda iletişim biçimleri, Büro otomasyonu, otomasyon alt sistemleri, Bürolarda performans değerleme, Zaman yönetimi.

TDS 2007 TIBBİ DOKÜMANTASYON III  2 2 0 4

Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri tarihsel gelişimi, Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı, Sınıflandırma Sistemlerinin Önemi, Kullanılan Sınıflandırma Sistemleri ve Özellikleri, Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırmasının Türkiye’deki kullanımı, ICD hakkında genel bilgiler ve ICD 10 Sisteminin tanımlanması, ICD 10 sisteminde Alfabetik Dizin, ICD 10 Kodlama Kuralları, ICD 10 sisteminde tabular listenin kullanımı ve özellikleri. Örnek vaka çözümleri.

TDS 2005 MESLEK UYGULAMASI I  0 8 0 8

Öğrencilerinin teorik ve pratik derslerinde aldıkları bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik, poliklinik, laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak; bu yolla, öğrencilere mezuniyetten sonraki meslek hayatlarında gerekli olacak el becerisini kazandırmak, gerekli aletleri tanıtmak ve kullanmayı öğretmek, çalışma ortamını tanımalarını sağlamak, bu ortamda gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazandırmak

TDS 2003 HASTALIKLARIN ULUSLAR ARASI SINIFLANDIRILMASI  I     2 2 0 4

Hastane Bilgi Sistemleri, poliklinik hizmetleri bilgi sistemleri, klinik hizmetleri bilgi sistemi. Hastanelerde elektronik hasta kayıtlarına geçiş. Uluslararası hastalık kodlama sistemleri. ICD-10 sistemi uygulamalarına giriş. Enfeksiyöz ve parazitler. Hastalıklar, kodlama ve vaka çalışması. Neoplazmların incelenmesi ve vaka çalışmaları. Kan ve kan yapıcı hastalıkların İncelenmesi ve İmmün Sistem Bozuklukları vaka çalışmalarıKan ve Kan Yapıcı Hastalıkların İncelenmesi ve İmmün Sistem bozuklukları vaka çalışmaları. Endokrin, beslenme ve metabolik hastalıkların incelenmesi ve Kodlamada vaka çalışmaları. Mental ve davranışsal bozuklukların İncelenmesi ve vaka çalışması. Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili örnek kodlamalar ve vaka çalışması. Göz hastalıklarının incelenmesi ve örnek vaka çalışması.

TDS 2501 DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ 2 0 0 2

Bilgi ve belge-evrak tanımları, türleri ve özellikleri, belge biçimleri (formlar, raporlar), Tıbbi kayıtlar, hasta dosyaları. Belgenin/evrakın yaşam döngüsü, bilginin/belgenin/evrakın üretilmesi, bilgi ve belge yönetimi, kurumsal iletişim sistemleri. Elektronik/sayısal belgeler ve özellikleri, e-hasta kayıtları, e-sağlık kayıtları. Dosyalama işlemleri, önemi, amacı ve dosyalama sistemlerinin özellikleri, kullanım alanları. Ofis otomasyonu nedir, amacı ve alt sistemleri. Dünyada ve Türkiye' deki arşivcilik ve tarihi gelişimi, arşiv örnekleri. Arşiv Mevzuatı. Arşiv, arşiv malzemesi, arşiv türleri, arşivlerin fiziki özellikleri. Arşivde sınıflama, ayıklama ve imha işlemleri. Standart dosya planları, Sağlık Bakanlığı standart dosya planı. Arşiv malzemelerini yıpratıcıları, belge koruma ve restorasyon işlemleri. Tıbbi arşiv, tıbbi arşivin amacı, görevleri ve malzemeleri, hastane arşivi, hastane arşivi, düzenlenme ve kullanım. Arşiv otomasyonu ve dijital arşivler. Elektronik belge yönetim sistemleri

SGP 2805 HALK SAĞLIĞI           2 0 0 2

Halk Sağlığı. Temel sağlık hizmetleri. Türkiye'de sağlık örgütlenmesi.Toplumu tanıma. Aile sağlığı. Ana çocuk sağlığı, Okul sağlığı. Adölesan sağlığı. Erkek sağlığı. Yaşlı sağlığı. Temel beslenme ve önemi. Sağlık eğitimi. İletişim ve danışmanlık. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam. İş sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Kültürel farklılıklar ve toplum, Epidemiyolojinin halk sağlığında kullanılması, Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü.

SGP 2807 DAVRANIŞ BİLİMLERİ            2 0 0 2

Davranış bilimlerinin sosyal bilimler içerisindeki yeri ve önemi. Sosyolojiye giriş ve yöntem, sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar, kültür ve davranış, davranış üzerine sosyal etkiler, toplum, toplumsal yapı ve davranış, toplumsallaşma ve davranış, toplumsal gruplar, toplumsal kurumlar, toplumsal tabakalaşma,

değişme ve davranış psikoloji, yaşam boyu gelişim psikolojisi güdüler, duygular ve davranış duyum, algı ve davranış öğrenme ve davranış, kişilik psikolojisi ve kişilik kuramları tutumlar, kişilerarası iletişim ve kitle iletişim süreçleri, örnek olay ve sektör örnekleri inceleme sitres yönetimi ve davranış, örnek olay ve sektör örnekleri incelemesi

İŞY 2833 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ            2 0 0 2

Yönetim Kavramı ve Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Kontrol),Yönetim ve Organizasyon Konusunda Çağdaş Yaklaşımlar, Kalite Kavramı, Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Kalitenin Boyutları, Yönetimde Kalite Kavramının Gelişimi, Ürün ve Hizmet Kalitesini Etkileyen Etmenler, Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetiminin Gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Kavramı ve Temel İlkeleri, Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Yönetim Uygulamaları, Toplam Kalite Yönetim Unsurları, Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları, Toplam Kalite Yönetiminin Faydaları, Toplam Kalite Yönetimi İle Klasik Görüşler Arasındaki Farklılıklar,  Toplam Kalite Yönetimde İzlenen Aşamalar, Toplam Kalite Yönetimine Geçiş ve Türkiye’de Sektör Örnekleri, Toplam Kalite Yönetimi Organizasyon Yapısının Ana Hatları, Toplam Kalite Yönetiminde Planlama ve Sistemin Kurulması, Toplam Kalite Yönetiminin Temel Gereksinimleri Toplam Kalite Yönetiminde Ortak Bilinç ve Kurum Kültürünün Oluşturulması,Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler Toplam Kalite Yönetiminde Vizyon, Misyon ve Hedeflerin önemi ve Stratejik Yönetim, Toplam Kalitenin Temel Süreçleri, Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Kavramı ve Önemi, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler Toplam Kalite Yönetiminde Müşteri İlişkilerinin Yönetimi ve Memnuniyeti, Toplam Kalite Yönetiminde Motivasyon ve Yönetimde İletişim, Örnek Olay Çözümleri, Sağlık Sektörü İncelemeler Toplam Kalite Yönetiminde Katılımcı Yönetim, Toplam Kalite Yönetiminde Öğrenen Organizasyonlar ve Eğitim, Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Yönetimi, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemelerToplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Yönetimi Toplam Kalite Yönetiminde Süreç Yönetimi, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler Toplam Kalite Yönetiminde Takım Bilinci ve Takım Çalışmaları, Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Çemberleri- Kalite İyileştirme Grupları, Örnek Olay Çözümleri, Sağlık Sektörü İncelemeler Toplam Kalite Yönetiminde Sürekli İyileştirme (Kaizen), Ulusal ve Uluslar arası Kalite Belgeleri ve Standartları, Sektörel İncelemeler, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler Ulusal ve Uluslar arası Kalite Belgeleri ve Standartları, Sağlık Sektörü İncelemeler.

SGP 2809 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ          2 0 0 2

Bilim ve araştırma tanımları, araştırmanın önemi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlikte araştırmanın yeri; bilimsel yöntem tanımı ve aşamaları. Araştırma konusunun seçimi, problemlerin belirlenmesi ve hipotezlerin kurulması. Araştırmanın hedefi, amaçları, evren,

örneklem, değişken ve ölçeklerinin belirlenmesi. Araştırma yöntemleri ve araştırma yönteminin seçimi: Betimleme yöntemi, tarihsel yöntem, klinik olgular. Araştırma yöntemleri ve araştırma yönteminin seçimi: Deneysel araştırmalar, vaka incelemeleri. Araştırma yöntemleri ve araştırma yönteminin seçimi: Epidemiyolojik araştırmalar. Bilgi ve kaynak toplama, kaynak tarama teknikleri, araştırmalarda kütüphanelerin yeri ve önemi. Bilgi toplama teknikleri; veri, veri toplama ve analiz teknikleri, değişkenler, veri yorumlama ve istatistik programları. Bilgi toplama teknikleri-Anket uygulamaları. Bilgi toplama teknikleri- Görüşme ve gözlem uygulamaları. Bilimsel not alma, kaynak gösterme ve kaynakça hazırlama teknikleri. Araştırma raporlarının yazımı. Bilimsel yazı değerlendirme Araştırma raporlarının sunumu. Sözlü ve yazılı bilimsel iletişim, toplantılar ve yayınlar. Bilimsel araştırma ve yayın etiği, araştırmalarda yapılan hatalar.

RTV 2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 0 0 2

Konuşmanın Toplumsal İletişimdeki Önemi. Retorik, Konuşmanın Fizyolojik Oluşumu, Konuşmanın Gerçekleşmesini Sağlayan Organ1ar, Soluğun Dizginlenmesi. Diyaframın Kullanımı, Toplum Karşısında Konuşurken Soluğun Etkin Duruma Getirilmesi, Ses Eğitimi Yöntemi. Orta Bölgenin Belirlenmesi, Sese Tını Kazandırma, Ünlüler, Yazı Dili Konuşma Dili Ayrımı, Ünsüzler, Akıcı Konuşmanın Sağlanması, Burun Dizgesi, Ses Değişmeleri Benzeme Benzeşmezlik, Ses ve Seslem Yitimi,

Ses Türemesi. Kaynaşma, Ünlü Çatışması, Aktarım, Beden Diline İlişkin Uygulamalar, Sözlü Anlatım Çeşitliliğinin Sağlanması

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

IV.YARIYIL

TDS 2002 MESLEKİ YABANCI DİL II   3 0 0 3

Letter Layout: Discussing Advantages and Disadvantages, Formality and İnformality: Recognising Appropriate Register, Writing Personal Letter, Giving Information. Good Commercial Letter: Asking For and Giving Information About Dimensions,Writing Clear Commercial Letters, Getting Through Someone on the Phone, A Letter of Enquiry: Enquiring About Products. Services Messages: Leaving and Taking Down Messages

PZR 2802 HALKLA İLİŞKİLER     2 0 0 2

Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı, Tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi, Gelişimini Etkileyen Dinamikler, Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, Günümüz Kurumlarında Halkla İlişkilerin İşlevi, Yönetim ve Çalışanlar Açısından Önemi, Halkla İlişkilerde İzlenen Temel Amaçlar, Halkla İlişkilerde Ortak Prensipler, Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler, Halkla İlişkilerde Kurum İmajının Önemi, Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar ve Açıklamalarla Yakın Kavramların Halkla İlişkiler Amaçları Doğrultusunda Kullanılması, Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar, Pazarlama, Reklam, Kurumsal Reklamcılık, Propaganda, Lobicilik, Kriz Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk, Tanıtım, Toplam Kalite Yönetimi, Kurum Kültürü, Marka ve Marka Yönetimi Açısından Stratejik Uygulamalarda Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve İletişim, İletişim Süreci, Türleri, Engelleri, Sorunları, Dinleme Becerisi, Etkili Konuşma, Sunum Yapma, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Hedef Kitle ve Hedef Kitle Belirleme Yöntemleri, Halkla İlişkiler Süreci İle İlgili Temel Kavramlar, Plan, Program, Proje, Bütçe, Amaç, Standart, Hedef, Politika, Strateji, Karar, Halkla İlişkiler Sürecinin; Amaçlarının, Sınırlarının, Temel Görev Listelerinin, Çalışma Programının, Araştırma, Bilgi Toplama ve Değerlendirme Süreçleri, Halkla İlişkilerin Uygulamaya Geçişi, Halkla İlişkiler Uygulamalarına Dünyada ve Türkiye Kuruluşlarından Örnekler,

TDS 2004 HASTALIKLARIN ULUSLAR ARASI SINIFLANDIRILMASI  II     2 2 0 4 Kulak hastalıklarının incelenmesi ve örnek olay çalışmaları. Dolaşım Sistemi Hastalıkları ile ilgili vaka çalışmaları. Solunum Sistemi Hastalıklarının İncelenmesi  ve örnek olay çözümü. Sindirim Sistemi Hastalıkları ile ilgili kodlamada vaka çalışmaları. Deri hastalıkları ile ilgili vaka çalışmaları. Kas İskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları ile ilgili örnek olay kodlama çalışmaları. Gebelik ve Doğum ile ilgili örnek olay kodlama çalışmaları. Perinatal Dönemden kaynaklanan sorunlar ile ilgili örnek kodlama çalışmaları. Genitoüriner Sistem Hastalıklarının incelenmesi ve kodlama vaka çalışmaları, Semptomlar ve  Belirtile ile ilgili vaka çalışmaları. Yaralanmalar ve Zehirlenmeler ile ilgili örnek olay kodlama çalışmaları. Hastalık ve ölümün dış sebepleri ile ilgili örnek olay kodlama çalışmaları. Sağlık Durumunu etkileyen faktörler ile ilgili kodlama çalışmaları. Sağlık Durumunu etkileyen faktörler ile ilgili kodlama çalışmaları. Tüm sistem ile ilgili uygulama ve vaka çalışmaları.

TDS 2006 MESLEK UYGULAMASI II         3 0 0 3

 Öğrencilerinin teorik ve pratik derslerinde aldıkları bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik, poliklinik, laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlamak; bu yolla, öğrencilere mezuniyetten sonraki meslek hayatlarında gerekli olacak el becerisini kazandırmak, gerekli aletleri tanıtmak ve kullanmayı öğretmek, çalışma ortamını tanımalarını sağlamak, bu ortamda gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazandırmak.

TDS 2502 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ   2 0 0 2

Bilgi, belge, bilgi kaynakları, bilgi toplumu, bilgi merkezleri kavramları. Kütüphanecilik bilimi; kütüphanecilik kavramı ve tanımı. Kütüphane yapısı, kütüphanenin öğeleri ve kütüphane türleri. Kütüphane hizmetleri- Teknik hizmetler. Kütüphane hizmetleri- Kullanıcı hizmetleri. Kütüphane kaynakları nelerdir? Tıp kütüphaneciliği, hastane kütüphaneleri. Klinik tıp kütüphaneciliği, kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği. Türkiye’de ve dünyada tıp kütüphanesi örnekleri. Sağlık Bakanlığınca sunulan e-bilgi hizmetleri. ULAKBİM, Türk Tıp Dizini Amerikan Tıp Kütüphanesi ve MEDLINE Kanıta dayalı tıp kaynakları. Tıp / Sağlık kütüphaneciliği ve İnternet.

TDS 2504 SAĞLIK PLANLAMASI  2 0 0 2Sağlık planlamasının tanımı ve amacı, evreleri. Sağlık planlamasını zorunlu kılan faktörler.      Sağlık kuruluşlarında planlama özellikleri. Sağlık kuruluşlarında kapasite planlaması. Sağlık kuruluşlarında insan gücü planlaması.Sağlık kuruluşlarında kalite ve kaynak planlaması. Sağlık kuruluşlarında kalite ve kaynak planlaması. Talep tahmini. Sağlık kurumlarında müşteri tatmini. Sağlık kurumlarında müşteri tatmini. sağlık kuruluşlarında bilgi sistemleri. Sağlık planlamasında karşılaşılan zorluklar.

TDS 2506 İŞ ETİĞİ    2 0 0 2İş Etiğine Giriş Ve Temel Kavramlar, Etik Değerlere Verilen Önem Ve Uyum, İşletmelerde Etiğin Önemi, Etik Davranış Hangi Faktörlerden Etkilenir? Neden Etik Davranmalıyız? İş Ahlakını Oluşturan Temel Alanlar (İşletmecilik Ahlakı, Meslek Ahlakı, Çalışma Ahlakı)İş Ve Çalışma Etiğinin Kaynakları; Etiğe Aykırı Davranışların Nedenleri, İş Etiğine Aykırı Tutum Ve Davranışlar - 1: İşletmelerin Çalışanlarına Karşı İş Etiğine Aykırı Tutumları, İş Etiğine Aykırı Tutum Ve Davranışlar - 2: Çalışanların İşletmelerine Ve Birbirlerine Karşı İş Etiğine Aykırı Tutumları, İş Etiğine Aykırı Tutum Ve Davranışlar - 3: İşletmelerin Müşterilerine, Tedarikçilerine, Rakiplerine, Çevreye Ve Topluma Karşı İş Etiğine Aykırı Tutumları, Etik/Ahlak Ve Ekonomi İlişkisi, Sağlık Hizmetlerinde Etik, Aifd İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu, İlaç Firmaları Etik Kurallar (Pfizer Mavi Kitap)İlaç Firmaları Etik Kurallar (Lilly Kırmızı Kitap)Vaka Çalışması.

TDS 2508 HASTALIK KODLAMA SİSTEMLERİ  2 0 0 2

ICD, DRJ ve TİG kodlama sistemleri

İŞY 2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 0 2

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu. Hukuk Sistemindeki Yeri. İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi. İş Kanununun Uygulama Alanı. İş İlişkisinin Kuru1ması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi. Sendika Üyeliği. Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi. Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yollan, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumlan, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-kur' da Genel Olarak Sigorta Kolları.

PZR 2810 HİZMET PAZARLAMASI  2 0 0 2

Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi, Hizmet Kavramı ve Hizmetler, Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi, Pazar Konumlandırma ve Büyüme Stratejileri, Stratejik Pazarlama Planlaması, Ürün ve Ürün Geliştirme Stratejileri, Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri, Tutundurma ve Tutundurma Politikaları, Dağıtım ve Dağıtım Kanalları, Katılımcılar(Personel-Müşteri), Fiziksel Kanıtlar ve Süreç Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Gerilla Pazarlaması, Profesyonel Hizmetler, Pazarlama Etiği 

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

TDS 2498 MESLEK STAJI-II (30 İŞ GÜNÜ)

Yukarı Çık