Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

TÜRK DİLİ I

Dilin ve kültürün tanımı, Dil kültür ilişkisinin örneklerle verilmesi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses uyumları, Türk dilinde yapım ekleri, Yapım ve çekim eklerinin kullanılması, Yazım kuralları ve uygulanması, Dilekçe ve dilekçe yazımında uyulacak kurallar, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler ve kompozisyon yazmada uyulacak kurallar, Noktalama işaretleri ve uygulanması

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.

İNGİLİZCE I

Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.

ANATOMİ

Anatomi Hakkında Genel Bilgiler, Hareket Sistemi, Kemikler ve Eklemler, Hareket Sistemi; Kaslar, Kalp ve Dolaşım Sistemi Anatomisi, Solumum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Üriner Sistem Anatomisi, Genital Sistem Anatomisi, Sinir Sistemi Anatomisi, Beş Duyu ve Endokrin Sistem Anatomisi

FİZYOLOJİ

Fizyolojiye giriş, Hücre fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Sinir sistemi fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, Sindirim sistemi fizyolojisi, Termoregülasyon, Duyu fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Üreme fizyolojisi, Metabolizma, Boşaltım sistemi fizyolojisi

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ-I

Bilgisayara Giriş, Bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler. Yatırım kavramı, İletişim sistemleri, Klavye özellikleri ve kullanımı, Paket Programlar.

İLETİŞİM

Psikolojiye giriş, temel psikoloji kavramları, tanımlamaları, davranışın biyolojik kökenleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, güdü, tutumlar, kişilik ve kişilik kuramları, davranış üzerine sosyal etkiler, sosyal psikoloji, Sosyolojiye giriş, temel sosyoloji kavramları, tanımlamaları, toplum ve toplumsal yapı, Kültür, toplumsallaşma, toplumsal gruplar, toplumsal tabakalaşma ve değişme, İletişim kavramı, iletişim amaç ve öğeleri, biçimleri, İletişim unsurları ve özellikleri, iletişim süreci ve işlevleri, iletişim çeşitleri, İletişimi engelleyen etkenler ve kolaylaştıran etkenler, kişilerarası ilişkilerde psikolojik ve sosyal bağlam(sosyal algının özellikleri. sosyal ve fiziksel çevre).İletişim çeşitleri (1-kişinin kendisi ile iletişimi,2-kişilerarası iletişim,3-grup iletişimi,4-örgütsel iletişim,5-toplumsal iletişim), kişilerarası ilişkilerin anlamlandırılması: çeşitli yaklaşımlar ve modeller, Toplumsal ve psikolojik açıdan duyguların ve tutumların iletişimde rolü, etkileri ve kullanılması, empati, sempati, ön yargı, öfke ve öfke kontrolü, Etkili iletişimde beden dili kullanımı-2 ve mesleki yönelimli beden dili, rol oynama, Kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi, çatışma yönetimi ve çözüm yolları (mesleki iletişim incelemeleri kapsamında), Etkili ve ileri iletişim teknikleri, ikna etme yöntem ve teknikleri, rol oynama, Etkili iletişimde beden dili kullanımı-1, İletişim kurulacak kişi/kişiler ya da topluluğun analizi, uygun iletişim araçları, iletişim teknikleri seçimi ile sağlıklı iletişim gerçekleştirilebilmesi ve mesleki iletişim

HASTALIKLAR BİLGİSİ I

Sağlık ve hastalık kavramları,  semptomlar, bulgular, etiyoloji, Hastalıkları muayene,  şekilleri ve tanı işlemleri, Hastalıkları muayene,  şekilleri ve tanı işlemleri, Sindirim sistemi  hastalıkları, Sindirim sistemi  hastalıkları, Sindirim sistemi  hastalıkları, Sindirim sistemi  hastalıkları, Dolaşım sistemi  hastalıkları, Solunum sistemi  hastalıkları, Solunum sistemi  hastalıkları, Solunum sistemi  hastalıkları, Dolaşım sistemi  hastalıkları, Dolaşım sistemi  hastalıkları, Solunum sistemi  hastalıkları

TIBBİ TERMİNOLOJİ

Tıbbi Terminolojiye giriş, Tanımı ve tarihçesi. Tıbbi terminoloji Söyleyiş kuralları. Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler. Kökler, Önekler, Sonekler, Eponim terimler, hareket sistemine ilişkin terimler (anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), göz, kulak ve deriye ilişkin terimler. solunum sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler),  dolaşım sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), ürogenital sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), sinir sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), endokrin sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), sindirim sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler),

PAZARLAMA İLKELERİ

Pazarlama kavramı tanımı ve önemi, Pazarlama kavramının gelişimi ve günümüzde, Pazarlama kavramı, Pazar türleri ve pazarlama karması elemanları, Pazar türleri ve pazarlama karması elemanları, Pazar Bölümlendirme, Pazar Hedefleme, Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramının ortaya çıkışı ve Müşteri İlişkileri Yönetiminin önemi, Pazar Konumlandırma ve Satış Tahminleri, Kişisel Satış ve Satış Geliştirme, Hizmet Pazarlaması, Reklam ve Halkla İlişkiler, Birebir pazarlama- İlişkisel pazarlama,

İŞLETME YÖNETİMİ I

Temel İşletmecilik Kavramları, İşletme Kavramı Ve Kapsamı, İşletmelerin Amaçları Ve Sınıflandırılması, İşletmenin Kuruluşu, İşletmelerde Büyüklük Kavramı Ve İşletmeler Arası Anlaşmalar, İşletmelerin Maliyetleri- Gelirleri- Performansı, Yönetim Fonksiyonları, Üretim Yönetimi, Ar-Ge Fonksiyonu, Çok Uluslu İşletmeler, Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Halkla İlişkiler Yönetimi Ve İletişim Süreci, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi

TİCARİ BİLGİ VE BELGELER

İşletme Kavramı, Amaçları, Çevresi, Sınıflandırılması, Sicil, Ticaret Sicili, Tacirlerle İlgili Diğer Siciller, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Belgeler, Belgeler, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Belgeler, Türk Ticaret Kanununa Göre Belgeler, Resmi Belgeler, Belge Düzeni Ve Cezaları, Bildirimler, Defterler, Defter Düzeni Ve Tasdik İşlemleri, Vergi Usul Kanunu İle Verilen Yetkiyle Düzenlenen Belgeler, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik,

GENEL MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı ve tarihçesi, Prokaryot mikroorganizmalar, Ökaryot, mikroorganizmalar, Mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi ve çoğalması, Virüsler, Çevre mikrobiyolojisi, Mikrobiyal metabolizma, Mikrobiyal genetik, Mikroorganizmaların kontrolü, Mikroorganizma-insan ilişkisi ve infeksiyonlar, İmmünoloji, Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi ve çoğalması

GENEL BİYOKİMYA

Organik Kimyaya giriş, Organik moleküllerin yazılması ve kapalı formüllerinin bulunması, Organik bileşik sınıfları ve fonksiyonel gruplar, Biyokimyaya giriş, Karbohidratların molekül yapısı, sınıflandırılmaları, Aminoasitler ve peptidlerin molekül yapısı ve sınıflandırılmaları, Vitaminler, yapıları, fonksiyonları ve sınıflandırılmaları, Lipidlerin molekül yapısı ve sınıflandırılmaları, Enzimler, yapıları, fonksiyonları ve sınıflandırılmalar, Nükleik asitlerin yapıtaşları, yapıları ve fonksiyonları, Porfirinlerin molekül yapısı ve fonksiyonları, Endokrin sistem ve hormonlar, Vücutta bulunan su, elektrolitler ve tampon sistemleri, Proteinlerin molekül yapısı ve sınıflandırılmaları

TEMEL HUKUK

Sosyal Kurallar Ve Hukuk Kavramı, Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Türk Hukuk Sistemi, Türk Yargı Sistemi, Hak Kavramı; Hakların Kazanılması, Kaybı Ve Korunması, Kişilik Kavramı, Kişi Türleri, Gerçek Ve Tüzel Kişiler, Kişilik Hakları Ve Ehliyetleri, Edinim Ve İyi Niyet Kuralı,  Sorumluluk Kavramı, Suç Ve Ceza Kavramı, Borç Kavramı, Borcun Doğumu, Hükümleri Ve Son Ermesi, Aile Kavramı, Nişanlanma Evlenme Ve Evliliğin Sona Ermesi, Miras Kavramı, Muris, Tereke Ve Mirasın Geçmesi, Eşya Kavramı Ve Eşya Üzerinde Hak Ve Yetkilerle Bağlantılı Kavramlar, Hukukun Dalları : Özel Hukuk, Kamu Hukuku

 

II. YARIYIL

 

TÜRK DİLİ II

Yazılı anlatımla ilgili genel bilgiler, Yazılı anlatımda yöntem plan uygulaması, Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar ve genel tekrar, Edebi Türler  (Şiir) Deneme, Köşeyazısı, Gezi yazısı, Biyografi, Hikaye, Hikaye ve roman, Sözlü anlatım türleri( Panel, Sempozyum, Seminer), Sözlü tartışma teknikleri(Münazara, Açıkoturum, Forum), Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe, Anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile ilgili uygulamalar, Bilimsel araştırma metinleri(Makale, Rapor, Eleştiri)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri. Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. SeRbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik, İnkılapçılık İlkesi. II. Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.

İNGİLİZCE II

The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

FARMAKOLOJİ I

Farmakolojiye giriş, İlaç kavramı, İlaçların sınıflandırılması, İlaç dozajı ve ilaç eşdeğerlikleri, İlaçların farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yolları, Farmakokinetik I, Farmakokinetik II, Farmakodinamik, Tedavide kullanılan ilaç şekilleri ve reçete, Akut Zehirlenmeler ve tedavisi II, İlaç suistimali ve ilaç bağımlılığı, Oftalmoloji, KBB ve jinekolojide kullanılan ilaçlar, radyolojik tanıda kullanılan maddeler, Akut Zehirlenmeler ve tedavisi I, İlaçlara karşı duyarlılık değişiklikleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler

SATIŞ YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ

Geçmişten Günümüze Satış, Kişisel Satış, Satış Ve Satışçı Çeşitleri Ve Kişisel Satışta Etik Ve Ahlak, Müşteri Ve Tüketici Kavramları Ve Davranış Şekilleri, Satış Yönetimi Ve Satış Yöneticisi, Satış Temsilcilerinin Seçilmesi, Eğitimi, Satış Sürecinin Kapatılması Ve Satış Sonrası Çalışmalar, Satış Takımlarının Oluşturulması, Satış Temsilcilerinin Motivasyonu, Satış Temsilcilerinin Ücretlendirilmesi, Performans Değerlemesi, Denetimi, Kişisel Satışta İletişim, Kişisel Satışta Beden Dili, Kişisel Satış Süreci, Kişisel Satış Sürecinde Müşteri İtirazları Ve İtirazların Karşılanması, Kişisel Satışı Etkileyen Faktörler , Satış Temsilcilerinin Ödüllendirilmesi, Yükselmesi, Yönlendirilmesi - Örnek Olay Tartışma, Kişilik Testleri, rol oynama

HASTALIKLAR BİLGİSİ II

Kan hastalıkları, Üriner sistem hastalıkları, Genital sistem hastalıkları, Endokrin sistem hastalıkları, Mental ve Davranış Bozuklukları, Eklem hastalıkları, Cilt hastalıkları,   Kulak Burun Boğaz hastalıkları, Göz hastalıkları, Santral sistem hastalıkları

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II

Bilgisayara Giriş, Bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler, İletişim sistemleri, Klavye özellikleri ve kullanımı, Paket Programlar.

MESLEK STAJI-I (30 İŞGÜNÜ)

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

Sağlık kavramı, Sağlık  Sosyolojisinin İçeriği, Tıp ve Sosyoloji İlişkisi, Sağlığın biyomedikal ve sosyal modelleri, Fleck: Tıbbi Bilgi Sosyolojisi, Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-I: İşlevselcilik ve Parsons, Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-I:Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-II: Çatışmacı Yaklaşımlar, Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-II:  Tıp kurumu ve piyasa ilişkisi, Neo-liberalizmin sağlık üzerindeki etkisi, Illich ve Sağlığın Gaspı, Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-III: Yapısalcılık ve Foucault, Tıp kozmolojileri, Kliniğin Doğuşu, Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-III: Toplumsal kontrol mekanizması ve İktidar olarak tıp: Tıp eğitimi ve meslek emperyalizmi, Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-IV: Yorumsamacı Yaklaşım: Etkileşimcilik& Toplumsal İnşacılık, Hastalığın İnşası, Medikalizasyon, Tıbbi bilgi ve teknolojilerin göreliliği, Doktor-hasta etkileşimi, Sosyolojik Yaklaşımlar Açısından Sağlık-V: Feminizm, Tıbbın biyomedikal paradigma içinde kadın bedenini inşası, Tıpta ve sağlıkta cinsiyete dayalı eşitsizlikler, Doğumun medikalizasyonu, Modern tıp bilimi ve insanların sağlık bilinçleri, Alternatif tıp ve toplum, Türkiye’de sağlık politikalarının tarihsel gelişimi, Kentleşme, sanayileşme ve çevre sağlığı, dinsel tutumlar ve sağlık ilişkisi, Sağlık Bakımı: Farklı sağlık sistemleri ve bu sistemlerin neo-liberal ideoloji sonrası dönüşümü

BİYOİSTATİSTİK

Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistik, Biyoistatistik Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri, Frekans Dağılımları (Verilerin Sınıflandırılması, Aritmetik ortalama, Ortanca, Tepe Değeri, Geometrik Ortalama, Çeyrek ve Yüzdelikler), Frekans Dağılımlarının Yaygınlık Ölçüleri (Standart Sapma ve Varyans), Tablo Yapım Yöntemi, Grafik Yapım Yöntemi, Teorik Dağılımlar ( Binomiyal ve Poisson Dağılım), Koruyucu Sağlık Hizmetleri İstatistikleri(Aile Planlaması, Aşılama, Çocuk Bakım, Çevre Sağlığı, Kronik Hastalıklar Bakım ve İzleme, Teorik Dağılımlar ( Normal Dağılım), Nüfusun Değerlendirilmesi, Nüfusla İlgili Hız Oranlar, Nüfus Tahmin Yöntemleri, Nüfus Piramidi, Sağlık Hizmetlerinde Önemli Hız ve Oranlar (Doğum, Ölüm, Hastalıklar), Toplumun Nüfus Yapısı ve Özellikleri (Yapısı Veriler, Veri Kaynakları)

PAZARLAMADA İLETİŞİM

İletişim Kavramı ve Öğeleri, Pazarlama İletişimi Kavramı, Entegre Pazarlama İletişimi, Entegre Pazarlama İletişimi içerisinde yer alan "alan" konuları Kurumlar için önemi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Tutundurma Karması Uygulamaları: Kişisel Satış, Satış Tutundurma. Diğer Entegre Pazarlama İletişimi Elemanlarının kullanımı. Pazarlama Karması Unsurları ve Pazarlama İletişimi, Diğer Pazarlama İletişimi Unsurları: Pazarlama İletişimi Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu: Pazarlama İletişimi Planlama Süreci, Pazarlama İletişimi , Sektör Örnekleri ve Etik, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Grafik Ara yüz kavramlarının irdelenmesi ve örnekler, Küresel Pazarda Sayısal Ortam Üzerinde Rekabet: Küresel Web Platformları, Uluslar arasılaştırma ve Yerelleştirme,: Web Ortamı tasarım ve geliştirme: Sayfa Tasarımı, Tipografi, Görsel Malzeme ve Multi-medya Kullanımı, E-Pazarlama, Pazarlama İletişimi Etkinliklerinin Örgütlenmesi.

FİTOFARMASÖTİKLER

Fitoterapinin tanımı, önemi; Dünyada fitoterapi uygulamaları; Fitofarmasötiklerin üretim ve ruhsatlandırma aşamaları; Önemli fitofarmasötiklerin etki, yan etki ve kullanılışları; Örnek uygulamalar; Bitkisel ilaçlarda GMP, GAP ve standardizasyon, Bitkisel ilaçlarda biyoyararlanım ve fitoequvalans, Tıbbi çaylarının hazırlanması ve örnekler

WEB SAYFASI TASARIMI

İnternet’in Tanımı, Tarihçesi, Kişisel Bağlantı, Modem, Temel Kavramlar, İnternet ve E- Mail Adresleri, İnternetin Sağladığı Hizmetler ve Getirdiği İmkanlar, Listsev, Ustenet,Irc, Chat, E-Para, E- Ticaret, www, ftp, E- Mail, Netcape, Comminicatör. 4.5, Microsoft İnternet Explorer 5.0.

SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ

Kişisel Satışa Bakış, Satın Alma Süreci, Temel Satışçılık Özellikleri, Satış Hazırlık Çalışmaları, Kişisel Satış Kuralları, Müşteriyle İletişim Kurmak, Kişisel Satış Süreci, Kişisel Satışın Değerlendirilmesi, Tanzim Teşhir Teknikleri, Toplantı Yöntemiyle Satış, İnternet Üzerinden Satış, Uluslar Arası Satış

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Davranış Bilimlerinin Sosyal Bilimler İçerisindeki Yeri ve Önemi, Sosyolojiye Giriş ve Yöntem, Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar, Stres Yönetimi ve Davranış, Örnek Olay ve Sektör Örnekleri İncelemesi, Toplum, Toplumsal Yapı ve Davranış, Toplumsallaşma ve Davranış, Toplumsal Gruplar, Toplumsal Kurumlar, Toplumsal Tabakalaşma, Değişme ve Davranış, Psikoloji, Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Güdüler, Duygular ve Davranış, Duyum, Algı ve Kişilerarası İletişim ve Kitle İletişim Süreçleri, Örnek Olay ve Sektör Örnekleri İncelemesi, Kültür ve Davranış, Davranış Üzerine Sosyal Etkiler,Davranış, Öğrenme ve Davranış, Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları, Tutumlar,

ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman Kavramı Ve Önemi, Yönetim Fonksiyonları Ve Zaman Yönetimi İlişkisi, Zaman Yönetiminde Yaklaşımlar, Kişiden Kaynaklanan Zaman Tuzakları, Zaman Temelli Rekabet, Yönetimden Kaynaklanan Zaman Tuzakları, Bireysel Zaman Planlama Teknikleri, Yönetsel Zaman Planlama Teknikleri, Zaman Yönetimi İçin Stres Yönetimi, Boş Zaman Etkinlikleri, Zaman Yönetiminde Başarı, Toplantı Tekniği Ve Yönetimi, İşten Kaynaklanan Zaman Tuzakları

 

III. YARIYIL

MESLEKİ YABANCI DİL I

A Letter of Enquiry: Enquiring About Products. Services Messages: Leaving and Taking Down Messages, Meeting New People: Introducing Yourself, Telephone Enquiries: Introducing to a Telephone Message, Cultural Differences: Talking About Cultural Differences, Socialising, E-Mail Messages: Re-Ordering and Sending E-Mail Messages, Mobile Phones.

FARMAKOLOJİ II

Kemoterapötiklere giriş, Penisinler, sefalosporinler, Penemler, Monolaktamlar, sitoplazmik membrana etki eden antibakteriyeller, Aminoglikozitler ve Fenikoller, Tetrasiklinler ve Makrolitler, DNA sentezine etki eden antibakteriyel ajanlar ve bakteri metabolizmasına etki eden antibakteriyel ajanlar, Anti fungal ilaçlar,  antiseptikler ve dezenfektanlar, Anti-viral ve antikanser ilaçlar, Sindirim sistemi ilaçları, Otonom sinir sistemi ilaçları, Antihistaminikler ve solunum sisteminin anatomisi, fizyolojisi, Solunum sistemi ilaçları, Sindirim sistemi anatomisi ve fizyolojisi, Otonom sinir sisteminin önemi, çalışması ve biyokimyası

KALİTE YÖNETİMİ VE YÖNTEM GELİŞTİRME

Yönetim Kavramı ve Yönetim Fonksiyonları, Yönetim ve Organizasyon Konusunda Çağdaş Yaklaşımlar, Kalite Kavramı, Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Kalitenin Boyutları, Yönetimde Kalite Kavramının Gelişimi, Ürün ve Hizmet Kalitesini Etkileyen Etmenler, Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetiminin Gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Kavramı ve Temel İlkeleri, Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Yönetim Uygulamaları, Toplam Kalite Yönetim Unsurları, Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları, Toplam Kalite Yönetiminin Faydaları, Toplam Kalite Yönetimi İle Klasik Görüşler Arasındaki Farklılıklar,  Toplam Kalite Yönetimde İzlenen Aşamalar, Toplam Kalite Yönetimine Geçiş ve Türkiye’de Sektör Örnekleri, Toplam Kalite Yönetimi Organizasyon Yapısının Ana Hatları, Toplam Kalite Yönetiminde Planlama ve Sistemin Kurulması, Toplam Kalite Yönetiminin Temel Gereksinimleri, Toplam Kalite Yönetiminde Ortak Bilinç ve Kurum Kültürünün Oluşturulması,  Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler, Ulusal ve Uluslar arası Kalite Belgeleri ve Standartları, Sağlık Sektörü İncelemeler, Toplam Kalite Yönetiminde Müşteri İlişkilerinin Yönetimi ve Memnuniyeti, Toplam Kalite Yönetiminde Motivasyon ve Yönetimde İletişim, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler, Toplam Kalite Yönetiminde Katılımcı Yönetim, Toplam Kalite Yönetiminde Öğrenen Organizasyonlar ve Eğitim, Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Yönetimi, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler, Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Politikaları ve Performans Yönetimi Toplam Kalite Yönetiminde Süreç Yönetimi, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler, Toplam Kalite Yönetiminde Takım Bilinci ve Takım Çalışmaları, Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Çemberleri- Kalite İyileştirme Grupları, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler, Toplam Kalite Yönetiminde Sürekli İyileştirme (Kaizen), Ulusal ve Uluslar arası Kalite Belgeleri ve Standartları, Sektörel İncelemeler, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler, Toplam Kalite Yönetiminde Vizyon, Misyon ve Hedeflerin önemi ve Stratejik Yönetim, Toplam Kalitenin Temel Süreçleri, Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Kavramı ve Önemi, Örnek Olay Çözümleri,  Sağlık Sektörü İncelemeler

İLAÇ-MEDİKAL PAZARI VE FİRMA DEĞERLENDİRMELERİ

İlaç sanayinin tanımı, özelliği ve tarihçesi, Türk ilaç endüstrisinin yapısı, Dünyada ilaç endüstrisinde faaliyette bulunan ülkelerin (A, B,C,D) gruplandırması, Dünyada İlaç Üretim ve Tüketimi, Mesleğin bugünkü durumu, Gelecekteki eğilimler, Türkiye’de medikal sarf malzeme üretimi, Dağıtım kanalları (Eczane-Hastane-Ecza deposu-İlaç firması), Türkiye ilaç sektöründeki dağıtım kanalları, Tıbbi mümessillik ve istihdam, (GMP) İyi Üretim Uygulamaları, Meslek Standardı, Meslek Etiği, Türkiye’de İlaç Üretim ve Tüketim

MESLEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

İleri Excel Teknikleri, Excel’de Rapor Sunumu, Power Point Sunum, Ims Veri Analizi, Ims Sunum, Excel’de Raporlama

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi, İnsan Kaynaklarında İş Analizleri, İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama, İnsan kaynağı Bulma ve Seçme, İnsan Kaynaklarında İşe Alma Süreci, Türkiye ve Dünyadan İnsan Kaynakları Uygulama Örnekleri, İnsan Kaynaklarında İşe Yerleştirme, İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans  Değerlendirmesi, İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi, Performansa Dayalı Ücret Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetiminde Motivasyon ve İş Tatmini, Güçlendirme, İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Gören Sağlığı ve Güvenliği, Disiplin, İnsan Kaynaklarında Oryantasyon ve Eğitim

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Pazarlama, Müşteri Ve Müşteri İlişkileri Ile Ilgili Kavramlar, Hizmet Ve Müşteri Hizmetleri, Müşteri Ilişkileri, Amaçları, Evreleri Ve Yönetimi, Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakati, Miy’nde Karşılaşılan Engeller, Müşteri İlişkileri Yönetimi Sürecinde İletişim, MİY‘ nde Müşteri Hizmetleri, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi, Örgütsel Kültür, Örgüt Kültürünün Değişimi, Miy’nde Başarılı Olma Yöntemleri, MİY Ile Kurumsal Performansı Artırma Yolları, Müşteride Değer Yaratma

KARİYER PLANI VE YÖNETİMİ

Kariyer Kavramı, Yaşam Safhaları – Kariyer Safhaları – Yaşam Safhaları Ve Kariyer İlişkisi, Kariyer Planlaması, Kariyer Seçimi, Kariyer Kararı, Kariyer Planlaması Aşamaları – Nasıl Yapılmalı, Kişisel Kariyer Yönetimi, Gelecek Ve Kariyer, Kariyer Geliştirme, Çalışma, İş Ve Motivasyonun Kariyerle İlişkisi, Kariyer Dönemi Sorunları, Kariyer Danışmanlığı, Başarılı Kariyer Yönetimi Koşulları, Kariyer Yönetim Araçları, Üniversite Öğrencileri Ve Kariyer- Kariyer Etkinlikleri,  Kariyer Hedefleri,

İLK YARDIM

Genel ilkyardım bilgileri. Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi. İnsan vücudu hakkında temel bilgilerin ve güvenlik tedbirleri, Temel yaşam desteği. Yaralı taşıma teknikleri. Yaralanmalarda ilk yardım. Yanık, sıcak çarpması ve donmalarda ilkyardım, Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım. Bilinç bozukluklarında ilkyardım, Zehirlenmelerde ve hayvan ısırmalarında ilkyardım. Boğulmalarda ilkyardım. Yaralı taşıma teknikleri. Kanamalarda ilk yardım.

HALK SAĞLIĞI

Halk Sağlığı. Temel sağlık hizmetleri. Türkiye'de sağlık örgütlenmesi. Toplumu tanıma. Aile sağlığı. Ana çocuk sağlığı, Okul sağlığı. Adölesan sağlığı. Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü. Temel beslenme ve önemi. Sağlık eğitimi. İletişim ve danışmanlık. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam. İş sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Kültürel farklılıklar ve toplum, Epidemiyolojinin halk sağlığında kullanılması Erkek sağlığı. Yaşlı sağlığı.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Tüketim, Tüketici ve Tüketici Davranışları Kavramlarının Açıklanması, Tarihsel Süreçte Modern Tüketim Olgusunun Doğuşu, Gelişimi, İhtiyaçlar, Arzular ve İhtiyaçların Hiyerarşisi. Tüketimin Kurumsallaşması, Tüketici Davranışlarının Pazarlamadaki Önemi, Tüketici Davranışları ve Pazarlama Uygulamaları, Tüketici Davranışlarının Disiplinler arası Yaklaşımlarının İncelenmesi, Tüketimin Temel Psikolojik Etkenleri, Tüketimin Temel Sosyolojik Etkenleri; E-Ticarette Tüketici Davranışları Tüketici Hakları Kanunları, Örnek Olay İncelemeleri, Tüketimin Değişen Yönü ve İmajlar Dünyasında Tüketim, İmajlar Dünyası Tüketim Kültürünün Oluşumu, Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri İlişkisi; Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi, Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri İlişkisi; Mal/Hizmet Konumlandırması ve Pazarlama Karması. Tüketimde Sektörlere Yönelik En Etkili ve Güncel Tanıtım Faaliyetleri, Tüketici Karar Verme Sürecinde Sorunun Belirlenmesi ve Bilgilerin Araştırılması, Tüketici Karar Verme Sürecinde Seçeneklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Tüketici Satın Alma Süreci; Tüketici Satın Alma Öncesi Davranışları, Esnasındaki Davranışları ve Satın Alma Sonrası Davranışlar, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışlarını Anlama Yöntemleri, Tüketici Davranışlarını Anlamanın Satışta Sağladığı Avantajlar, Bilinçli Tüketim Gerçekleştirme ve Tüketimin Arttırılmasının Yöntemleri, Tüketimin Arttırılmasına Yönelik Finansal Kaynak Sağlanması ve Tüketiciler Açısından Doğru Kaynak Kullanımı, Tüketimin Temel Sosyolojik Etkenleri; Sosyal Gruplar, Statü, Eğitim, Toplumsal Cinsiyet, İnançlar. Tüketici Davranışı Modelleri; Küreselleşme ve Tüketim kültürü, Küresel Dünyada Tüketici Davranışları

PAZARLAMA MEVZUATI

Pazarlamanın Hukuki Boyutu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ayıplı Mal, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Kampanyalı Satışlar, Kapıdan Satışlar, Etiket, Tarife Ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği, Garanti Belgesi, Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam Ve İlana İlişkin İlkeler, Tüketici Konseyi Yönetmeliği, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Gıda Üretim, Tüketim Ve Denetlenmesi, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatlar, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler, Tüketici Kredileri, Örnek Olaylar

İŞ ETİĞİ

İş Etiğine Giriş Ve Temel Kavramlar, Etik Değerlere Verilen Önem Ve Uyum, İşletmelerde Etiğin Önemi, Vaka Çalışması, İş Ahlakını Oluşturan Temel Alanlar (İşletmecilik Ahlakı, Meslek Ahlakı, Çalışma Ahlakı), İş Ve Çalışma Etiğinin Kaynakları; Etiğe Aykırı Davranışların Nedenleri, İş Etiğine Aykırı Tutum Ve Davranışlar - 1: İşletmelerin Çalışanlarına Karşı İş Etiğine Aykırı Tutumları, 2: Çalışanların İşletmelerine Ve Birbirlerine Karşı İş Etiğine Aykırı Tutumları, 3: İşletmelerin Müşterilerine, Tedarikçilerine, Rakiplerine, Çevreye Ve Topluma Karşı İş Etiğine Aykırı Tutumları, Etik/Ahlak Ve Ekonomi İlişkisi Sağlık Hizmetlerinde Etik, Aifd İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu, İlaç Firmaları Etik Kurallar Etik Davranış Hangi Faktörlerden Etkilenir? Neden Etik Davranmalıyız?

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

Çalışma Psikolojisi Kavramı ve Kapsamı, Çalışma Psikolojisi alanında teorik gelişmeler, Endüstri Psikolojisine giriş, Çalışanlarla iş çevresi koşulları arasındaki uyumun sağlanması açısından iş analizi, İş gören seçimi, Personel Eğitimi ve Geliştirme,  Performans Değerleme,  İş gören eğitimi ve performans değerlemesi süreçlerinin psikolojik boyutları, Mobing, İşsizlik ve Emeklilik Psikolojisi, Örgütsel tutum ve davranışlar, Kurumsal İletişim, Motivasyon süreci ve yöntemleri,  grup dinamiği ve sosyometri,  Etkin liderlik,  Yönetime katılma süreci ve modelleri, İş Çevresi Koşulları ve Bireysel Sonuçları, Değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak, Sendikaya Katılım, Güven ve Bağlılıkta Etkili Olan Bireysel Güdü ve Tutumlar; Toplu Pazarlık Sürecindeki İletişim ve Etkileşimde Rolü Olan Bireysel Beceriler ve Kişilik Özellikleri. Örgüt Psikolojisine giriş

MESLEKİ MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Müzakere, Müzakere Sürecinde Amaçlar, Müzakereye Katılanlar, Müzakerede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Müzakere Sürecinin Aşamaları, Hazırlık, Müzakere Stratejileri Müzakerede Manevra Ve Oyunlar, Müzakerelerde Etik, Müzakere Becerileri, Alternatif Müzakere Şekilleri, İdari Ve Ticari Müzakereler, Müzakere Sürecinde Yasal Faktörler Müzakere Taktikleri

TIBBİ ÜRÜN BİLGİSİ

Tıbbi ürün nedir, Tıbbi malzeme ve ürünler ile ilgili yönetmelik, eczanelerde bulunan tıbbi malzemeler, hastanelerde bulundurulan tıbbi ürünler, Bitkisel Tıbbi ürünler, sağlık aksesuarları, girişimsel cerrahi ürünleri (örn. Stentler), tıbbi ürünlerin üretim ve kalite kontrolü, cerrahi malzemeler ve kalite kontrolü

ELEKTRONİK TİCARET

Doğrudan Pazarlama Kavramı, İnternetin Ortaya Çıkışı , İnternetin Sağladığı Hizmetler, Elektronik Topluluklar ve Tüketici İhtiyaçları, Elektronik Ticaret’e Giriş, Elektronik Ticaret kavramı, internet üzerinde pazarlamanın gelişimi ve internette pazarlamaya geçiş Elektronik ortamda pazarlar, Elektronik Ticaret İş Modelleri  Elektronik Ticarette pazarlama süreci,  Elektronik Ticaretin İşletmeler ve Müşteriler Açısından Üstünlükleri ve Zayıf Yanları Elektronik Ticarette Pazarlama Karmasının Oluşturulması, Mal/Hizmet Kararları, Fiyat Kararları,  Elektronik Ticarette tutundurma kararları ve dağıtım,  İnternette Satış Süreci Elektronik Ticarette hedef pazar stratejileri, İnternet üzerinde pazarlama stratejisinin oluşturulması, Yeni teknolojik yenilikler Ve Elektronik Ticaret ilişkisi, Elektronik Ticarette uygulama yolları ve Uygulama Örnekleri, İnternet üzerinde pazarlama araştırması,  internet üzerinde reklam, internet üzerinde reklamın temel kuralları ve üstünlükleri, Elektronik ödeme sistemleri, internet ortamında tüketicinin korunması, Vergi, Telif Hakları, Güvenlik, Karlılık Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Ticaret ve Elektronik Ticaretin Geleceği, Dış ve İç Ticarete Yön Veren Elektronik Ticaret Siteleri,  Elektronik Ticaret Teşvikleri, İnternet üzerinde alışveriş ve Tüketici Davranışları

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

Konuşma Kavramı (konuşmanın tanımı, konuşmayı bozan etkenler, iyi bir konuşmacının nitelikleri, konuşmanın temel öğeleri ile diksiyonun tanımı, amaç, kaydetme tekniği, beden dilini kullanma, konuşma yazısını okuma, mizahın gücünü kullanma ve ve faydaları)Konuşma İle İlgili Temel Kavram ve Terimler (ses, harf,tiz ses, pes ses, ton, tonlama, sıklık, tını, durak, vurgu), Konuşmayı Güzel ve Etkili Kılan Öğeler (ses özellikleri, üslup özellikleri ve dış özellikler)Anlatım Bozuklukları ve Dil Yanlışlıkları, Anlatım Bozuklarının Tespitine Yönelik Metin, Alıştırmaları Konuşmanın Temelleri (konuşma- düşünme, konuşma dinleme, konuşma-kişilik, konuşma-tartışma ilişkisi)Konuşma Türleri (hazırlıksız konuşmalar, hazırlıklı konuşmalar ve karşılıklı konuşmalar)Doğru, Güzel ve Etkili Konuşabilmek İçin Dikkate Alınacak Hususlar Konuşma Bozuklukları ve Bunları Düzeltme Önerileri (konuşma bozuklukları, konuşma yanlışları)Örnek uygulama metinleri okutma Öğrencilerin örnek olayları sunumu, Konuşma İle İlgili Hazırlıklar (konuşma yerinin hazırlanması, konuşmacının hazırlanması, konuya hazırlık, konuşma metninin hazırlanması)Etkili Konuşma Teknikleri (konuşma metnini belleğe istenmeyen durumlarla baş etme)

STRATEJİK YÖNETİM

Yönetim Ve Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim Süreci, İşletmelerde Stratejik Analiz (Dış Çevre), Problem Çözme Teknikleri, İşletmelerde Vizyon, Misyon, Amaç Ve Hedefler, Temel Stratejiler, Rekabet Stratejileri, Ürün, Üretim Stratejileri, Pazarlama Stratejileri, İnsan Kaynakları Stratejileri, Müşteri İlişkileri Ve Performans Yönetimi, Yenilik, Teknoloji Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Kriz Yönetimi, İşletmelerde Stratejik Analiz (İç Çevre-Swot)

FİZİKSEL DAĞITIM VE YÖNETİM

Pazarlamada Kanalların Tanıtımı; Pazarlama Kanallarının Önemi Ve Kanaldaki Aracı Türleri; Pazarlama Karması Ve Fiziksel Dağıtım, Pazarlama Kanallarının Çeşitleri Ve Alternatif Dağıtım Politikaları; Pazarlama Kanallarında Örgütsel Kalıplar; Fiziksel Dağıtım Sistemine İlişkin İlkeler, Lojistik Planlama Süreci, Uluslararası Kanallar, Toptancılık Ve Perakendecilik Yöntemi, Fiziksel Dağıtım - Dağıtım Kanalları Ve Gelişimi, Fiziksel Dağıtım - Dağıtım Kanalının Yararları, Amacı, Çevre Faktörleri, Fiziksel Dağıtım Yönetimi, Pazarlama Ve Fiziksel Dağıtım, Lojistik Ve Fiziksel Dağıtım, Fiziksel Dağıtım Yöntem Ve Kararları

HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ

Kalitenin Kavramsal Gelişimi, Hizmetlerin doğası, Hizmet stratejileri,   Hizmet sunumu,  Hizmet Kalitesi, Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemleri ve İlkeleri, Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemlerinin Kapsamı, Hizmet Kalitesi Öncüleri-  Kalite Ödülleri, Hizmet Kalitesi Yönetim Maliyetleri, Hizmet Sektöründe TKY ve Geleneksel Yönetim İlişkisi, Dünyada ve Türkiye’de Hizmet Kalitesi Yönetim örnekleri ve sektör değerlendirmeleri, Hizmet Sektöründe kalite yönetiminin Önündeki Engeller, Hizmet Sektöründe kalite yönetiminin başarısının arka planı, Hizmet sektöründe performans ölçümü, Kapasite ve talebi dengeleme, Hizmet sektöründe tedarik zinciri yönetimi ve e-hizmet, Hizmet Sektöründe TKY Uygulamaları

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

 

IV. YARIYIL

MESLEKİ YABANCI DİLII

Letter Layout: Discussing Advantages and Disadvantages, Formality and İnformality: Recognising Appropriate Register, Writing Personal Letter, Giving Information. Good Commercial Letter: Asking For and Giving Information About Dimensions, Writing Clear Commercial Letters, Getting Through Someone on the Phone, A Letter of Enquiry: Enquiring About Products. Services Messages: Leaving and Taking Down Messages

FARMAKOLOJİ III

Kardiyovasküler sistem anatomisi ve fizyolojisi, Kardiyovasküler sistem ilaçlarına giriş, Kardiyotonik ve Antiaritmik ilaçlar, Antianjinal ve Antihipertansif ilaçlar, Antihipertansif ilaçlar ve hematolojik sisteme etkili ilaçlar, Santral sinir sistemi anatomisi, fizyolojisi ve Santral sinir sistemi ilaçlarına giriş, Santral sinir sistemi depresörleri, Endokrin sisteme giriş, Hipofizer, tiroid, bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, Paratiroid, adrenal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, Gonadik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, glisemi düzenleyiciler, hipolipidemik maddeler, Sıvı-elektrolit dengesi düzenleyici maddeler, Diüretikler

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Halkla İlişkiler Kavramının Tanımı, Tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi, Gelişimini Etkileyen Dinamikler, Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, Günümüz Kurumlarında Halkla İlişkilerin İşlevi, Halkla İlişkilerde Ortak Prensipler, Yönetim ve Çalışanlar Açısından Kurum-içi İletişim, Halkla İlişkilerde İzlenen Temel Amaçlar (İşletme Açısından, Halk Açısından İzlenen Amaçlar) Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler, Halkla İlişkilerde Kurum İmajının Önemi, Kamuoyu, Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar ve Açıklamalarla Yakın Kavramların Halkla İlişkiler Amaçları Doğrultusunda Kullanılması, Kurumsal Yönlü Halkla İlişkiler (İç-Dış Paydaş) ve Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (Pro-Aktif, Re-Aktif Yönlü), Halkla İlişkilerle Pazarlama, Reklam, Kurumsal Reklamcılık, Propaganda, Lobicilik,  Kriz Yönetimi, Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk, Tanıtım, Toplam Kalite Yönetimi, Kurum Kültürü, Halkla İlişkiler ve İletişim, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları, İletişim Kurmada Etkili Yöntemler, Uygun Hedef Kitleye Ulaşma Yöntemleri, İnternet ve İnternet Odaklı Teknolojilerin (sosyal ağlar, çoklu ortam, kurumsal bloglar, …) Halkla İlişkilerde Kullanımı. Örnek Olay İncelemeleri, İnternet ve İnternet Odaklı Teknolojilerin (…podcastler, micro blogging, RSS, wikiler, sosyal medya, sanal kimlikler, mobil uygulamalar, arttırılmış gerçekler, sanal oyunlar, telekonferanslar) Halkla İlişkilerde Kullanımı. Örnek Olay İncelemeleri, Halkla İlişkiler Uygulamalarına Dünyada ve Türkiye Kuruluşlarından Örnekler, Halkla İlişkiler Süreci İle İlgili Temel Kavramlar, Plan, Program, Proje, Bütçe, Amaç, Standart, Hedef, Politika, Strateji, Karar, Halkla İlişkiler Sürecinin; Amaçlarının, Sınırlarının, Temel Görev Listelerinin, Çalışma Programının, Araştırma, Bilgi Toplama ve Değerlendirme Süreçleri, Halkla İlişkilerin Uygulamaya Geçişi, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Hedef Kitle ve Hedef Kitle Belirleme Yöntemleri, Halkla İlişkilerde Ölçümleme (süre, odak, kapsam, yöntem)

MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER

Meslek Tanımı, Tıbbi Satış Temsilciliği’ne Genel Bakış, Meslek Standartları, Koşullar, Yeterlilik Şartları, İlaç Endüstrisinin İşleyişi – Pozisyonlar, Diğer Mesleklerle Karşılaştırma, Tıbbi Satış Temsilcisi’nin Türkiye’deki Mevcut Durumu, Kişisel Kariyer Planı--- Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Ve Ölçme Değerlendirmelere Hazırlık, Başarılı Bir Tıbbi Satış Temsilcisi’nin Zaman Yönetimi, Hedef Belirleme, Temel Eğitim Programı, İşe Başlama Ve Adaptasyon Süreci, Başarılı Bir Tıbbi Satış Temsilcisi’nin Kendini Geliştirmesi, Başarılı Bir Tıbbi Satış Temsilcisi’nin Beden Dili Ve Kişisel İmajı, Başarılı Bir Tıbbi Satış Temsilcisi’nin İnsan İlişkileri, Motivasyon Yönetimi, Duygu Yönetimi, Mülakat Aşaması, Rol Play, Tıbbi Satış Temsilcisi İle Sohbet, Medikal Firma Sahibi İle Sohbet, örnek olay tartış

İKNA KURAMLARI VE RETORİK

İkna Kavramı, İkna Süreci, İkna Kaynağının önemi ve özellikleri, İknada Hedef Kitle Ve Mesajın Özellikleri, Aristotales-Retorik, Freud ve Kitle Psikolojisi, Motiv ve Motivasyon, Temel Motivasyon Kuramları, Hedonizm, Topluluklarla iletişimde  İkna ve Retorik, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, Frederick A. Herzberg’in Çift Fattör Teorisi, Alderfer’in Vig Yaklaşımı, Murry’in İhtiyaçlar Gösterisi Kuramları, Mc Clelland Ve Atkinson’un Başarı İhtiyacı Yaklaşımı, Değer_Beklenti Kuramları, Denge Ve Uyum Kuramları, Kişiler arası iletişimde  İkna ve Retorik, Etki-Tepki Kuram ve Yaklaşımları, Klasik Psikanalitik Kuram

SOSYAL PSİKOLOJİ

Sosyal psikolojinin tanım(lar)ı Sosyal psikolojinin alanı ve tarihi, Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri, Toplumsallaşma, Sosyal yaşamda kitle iletişim ve yeni iletişim teknolojilerinin sosyo-psikolojik yansımaları, Sosyal Etki ve Sosyal Güç, Sosyal normlar, Tutum ve Tutum Değişimi, Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler, Özgeci Davranış, Cinsiyet, Benlik, Grup ve Grup Süreçleri, Çatışma ve Saldırganlık, Sosyal Algı ve Sosyal Biliş

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri, Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme, Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri, Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim, Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları, Örgütlerde Liderlik ve Kuramları, Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi, Örgütsel Çevre ve Teknoloji, Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları, Örgütlerde Güç ve Politika, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü.

PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI

Pazarlama planlaması, pazarlama araştırmaları tanımı ve genel kavramlar, Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama araştırmalarının bilgi sistemi içindeki yeri, Pazarlama araştırmalarında etik, Problem tanımlama ve karar problemi, Araştırma problemi, Hipotez belirleme ve hipotez testleri. Analiz ve ölçüm. Araştırma modellerinin incelenmesi, Araştırma modellerinin incelenmesi, Veri türleri ve veri kaynakları, Örnekleme tanımı ve örnekleme süreci, Örnekleme Yöntemleri, Birincil veri toplama yöntemleri, Araştırma modeli belirlemenin tanımı ve önemi, Araştırma modellerinin incelenmesi

KRİZ VE STRES YÖNETİMİ

Kriz Kavramı ve Tanımlaması, Krizin Özellikleri, Krizin Kaynakları, Kriz Süreci ve Sonuçları, Kriz ve Plan Dışı Değişimin Yönetimi, Kriz Döneminin Yönetimi ve Aşamaları, Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kriz Sonrasının Yönetimi, Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim, Stres Kavramının Tanımlanması, Günümüz Toplumlarında Stresin Başlıca Sebepleri, Stres ve Psikolojik Özellikleri, Stresin İnsan Bedeninde Meydana Getirdiği Değişiklikler, Geçmiş Yaşam deneyimlerimizin Strese Etkileri, Stresin Çeşitleri ve Strese Yatkınlık, Olumlu ve Olumsuz Stres Kavramı, Değişiklik, Kayıp ve Stres, İş Yaşamında Stres, Örgütsel Stres, Tükenme Belirtileri, Kriz Ortamında Stres Yönetimi, Stresin Ortaya Çıkardığı Problemler; Stres ve Aile Yaşamı, Kaygı, Depresyon, Uyku Bozuklukları, Kroner Kalp ve Bağışıklık Sistemine Etkileri ve Kanser, Stresle Başaçıkma Yöntemleri, Bedenle İlgili Teknikler, Zihinsel Teknikler, Davranışsal Teknikler, Zaman Kavramı ve Zaman Yönetimi, Zaman Yönetimi Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Mesleğinde Sektörel Kriz ve Stres Kaynakları ve Yönetimi, Örnek Olay İncelemeleri

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukukuna Giriş, Kaynaklar ve Temel Kavramlar, İş Kanunu’nun Kapsamı ve İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesi ve İbraname, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Kavramı (Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar, İsteğe Bağlı Sigortalılık), İşyerinin ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi, Primler, Hizmet Borçlanması ve Hizmetlerin Birleştirilmesi, Hastalık ve Analık Sigortası, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları, İşsizlik ve Genel Sağlık Sigortası, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

HİZMET PAZARLAMASI

Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi, Hizmet Kavramı ve Hizmetler, Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi, Pazar Konumlandırma ve Büyüme Stratejileri, Stratejik Pazarlama Planlaması, Ürün ve Ürün Geliştirme Stratejileri, Fiyat ve Fiyatlandırma Stratejileri, Tutundurma ve Tutundurma Politikaları, Dağıtım ve Dağıtım Kanalları, Katılımcılar(Personel-Müşteri), Fiziksel Kanıtlar ve Süreç Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Gerilla Pazarlaması, Pazarlama Etiği, Profesyonel Hizmetler

MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ

Modern Pazarlamanın Gelişimi, Marka Kavramına Giriş, Markanın Yapısı ve Marka Türleri, Marka İle İlgili Kavramlar, Marka Kişiliği, Marka İmajı, Marka Tercihi, Marka Sadakati, Marka Değeri, Öz-Marka Değeri, Öz Marka Mesajı, Marka İkonları( Görsel, Ses, Dokunsal, Koku, lezzet), Marka Denkliği, Markalaşma Süreçleri, Marka Yönetimi Kavramı ve Önemi, Marka Yönetimi Süreci, Marka Yöneticisi, Marka Yönetiminde Çevresel Koşullar (Pazar Yapısı, Rekabet Koşulları, Tüketici Yapısı, Küreselleşme ve Marka İlişkisi, Marka Yönetiminde Çevresel Koşullar  …Teknolojik Gelişmeler ve Marka Yönetimi, Yeni Pazarlama Anlayışları), Marka Stratejisinin Belirlenmesi (Temel Marka Stratejisi, Marka Konumlandırma, Örnek Marka Konumlandırmaları, Marka-Tüketici Etkileşimi, Rakip Marka Analizleri, Marka İçin SWOT Analizi, Marka Yol Haritası Oluşturma, Marka Tanıtımı ve Bilinirliliği, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka (Reklam-Halkla İlişkiler- Müşteri İlişkileri Yönetimi- Sosyal Sorumluluk, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka …Satış Geliştirme- Kişisel Satış- Medya Tabanlı Tanıtım Faaliyetleri- Web Tabanlı Tanıtım Faaliyetleri- Diğer Tanıtım Çabaları ve Marka Yönetimi), Marka Yönetiminde Araştırma ve Ölçümleme, Marka Kararlarının Belirlenmesi, Marka Tescilinin Önemi, Markanın İç-Dış Pazarda Korunması ve Rekabeti, Tescil Süreçleri(Formlar, Ücretler, Marka Vekilleri, Sınıflandırma, Özel Korunan Markalar, Mevzuat, İstatistikler), Marka Tescili Örnek Olayları, İlaç ve Medikal Sektöründe Markalaşmanın Önemi, Marka Yaratmada İzlenebilecek Yollar, Marka Yaratmada Karşılaşılacak Güçlükler ve Çözümleri, Örnek Sektör Olaylarının İncelenmesi

DOĞRUDAN PAZARLAMA

Doğrudan Pazarlama Kavramı, Doğrudan Pazarlamanın Amaçları, Avantaj Ve Dezavantajları, Pazarlama Karması Ve Doğrudan Pazarlama İlişkisi, Doğrudan Pazarlama Araçları Ve Yönetimi, Doğrudan Pazarlama Ve Modern Pazarlama Arasındaki İlişkiler, Doğrudan Pazarlama Ve Veri Tabanlı Pazarlama İlişkisi, Doğrudan Pazarlama Planlamasında Kullanılabilecek Stratejiler: Ürün İle İlgili Stratejiler, Fiyat İle İlgili Stratejiler, Özendirici Önerilerden Oluşan Stratejiler, Doğrudan Pazarlamanın Uygulanmasında Kullanılan Araçlar: Tele Pazarlama, Telefon İle Pazarlamanın Özellikleri, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Olumlu Ve Olumsuz Yönleri, Yazılı Basın: Gazete Ve Dergiler, Gazete Ve Dergilerin Özellikleri Olumlu Ve Olumsuz Yönleri, Bilgisayar Ve Elektronik Reklamcılık; Özellikleri, Olumlu Ve Olumsuz Yönleri, Radyo Ve Televizyon Yayınları: Televizyonun Ve Radyonun Özellikleri, Avantaj Ve Dezavantajları, Doğrudan Postalama Yöntemi, Özellikleri, Olumlu Ve Olumsuz Yönleri, Kişisel Satış, Çok Katlı Pazarlama, Kapıdan Kapıya Satış Ve Toplantılarla Satışın Avantaj Ve Dezavantajları, Internet: Internet Ve Doğrudan Pazarlama, İnternetin Özellikleri, Kataloglar; Müşterilere Sağladığı Faydalar, Etkinliğini Artıran Yöntemler, Doğrudan Pazarlamanın Uygulanması, Türkiye’de Doğrudan Pazarlama Uygulamaları, Otomatik( Makineli) Satış; Özellikleri, Kullanım Alanları

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

Yönetim Ve Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi, Stratejik Yönetim, Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Yönetimi, Stres Ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Personel Güçlendirme, Kariyer Yönetimi, Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourching), Organizasyonlarda Değişim Ve Yönetimi, Değişim Mühendisliği (Reengineering), Kıyaslama (Bencmarking), Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Öğrenen-Yalın-Sanal-Şebeke Organizasyonlar

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

Yukarı Çık