Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

 

TDB 1801 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2

Türk Dili’ne Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.

 

ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2

Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri. Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuva-yi Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.


YDB 1801 İNGİLİZCE I 2 0 0 2

Introduction, Simple present tense, Questions, Present continuous tense. yes-no Questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.


YDB 1803 ALMANCA-I 2 0 0 2

 

YDB 1805 FRANSIZCA-I 2 0 0 2

SGP 1807 ANATOMİ 3 0 0 3

Anatomiye Giriş, anatomik düzlemler ve yöntemler, hücre, doku, hareket sistemi, kemikler, eklemler, kas sistemi, dolaşım sistemi, kalp ve damarlar, arterler, venler, solunum sistemi, trahea, bronş ve akciğerler, sindirim sistemi, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, ürogenital sistem, böbrekler ve idrar yolları, genital organlar, dişi ve erkek genital organlar, sinir sistemi, beyin, beyincik, omurilik, metazi ve perferik sinir sistemi, duyu organları, göz, kulak, endokrin sistem, tiroid, pankreas, böbreküstü bezi ve hipofiz.


SGP 1815 FİZYOLOJİ 3 0 0 3

Hücre fizyolojisi, taşınma yolları, homeostazis, vücut sıvıları, kan fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, sinir fizyolojisi, kas fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, üreme sistemleri fizyolojisi, endokrin sistem ve özel duyular.

TLT 1003 KİMYA 2 0 0 2

Kimyanın tanımı, alt dalları, madde ve maddenin sınıflandırılması, karışım, bileşik ve element kavramları, karışımların ayrılması, SI birim sistemi ve özkütle kavramı, elementler, ametaller ve metaller, atom modelleri ve atom altı tanecikler, iyonlar, bileşik oluşumu, bileşik formüllerinin yazılması ve adlandırılması, mol kavramı, çözeltilerde yüzde, molar ve normal kavramları, seyreltme yasası, Kimyasal tepkimeler ve denkleştirmeleri, asitler-bazlar, yükseltgenme-indirgenme.

BİP 1801 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I 2 0 0 2

Bilgisayara giriş, bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler.

TLT 1001 LABORATUVAR ALETLERİ 2 0 2 3

Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, tehlike kaynakları ve alınacak önlemler, laboratuvarda kullanılan temel gereçler, laboratuvarda kullanılan cihazlar, kimyasal maddeler ve çözelti hazırlama, sterilizasyon.

TLT 1005 GENEL BİYOLOJİ 2 0 2 3

Canlıların kimyasal yapısı, inorganik ve organik maddeler, hücre, hücre zarı, organeller, hücre bölünmeleri, hücre zarından madde geçişleri, metabolizma.

RTV 1801 İLETİŞİM 2 0 0 2

Psikolojiye giriş, temel psikoloji kavramları, tanımlamaları, davranışın biyolojik kökenleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, güdü, tutumlar, kişilik ve kişilik kuramları, davranış üzerine sosyal etkiler, sosyal psikoloji, sosyolojiye giriş, temel sosyoloji kavramları, tanımlamaları, toplum ve toplumsal yapı, kültür, toplumsallaşma, toplumsal gruplar, toplumsal tabakalaşma ve değişme, iletişim kavramı, iletişim amaç ve öğeleri, biçimleri, iletişim unsurları ve özellikleri, iletişim süreci ve işlevleri, iletişim çeşitleri, iletişim çeşitleri, kişilerarası ilişkilerin anlamlandırılması: çeşitli yaklaşımlar ve modeller, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler ve kolaylaştıran etkenler, kişilerarası ilişkilerde psikolojik ve sosyal bağlam, toplumsal ve psikolojik açıdan duyguların ve tutumların iletişimde rolü, etkileri ve kullanılması, empati, sempati, ön yargı, öfke ve öfke kontrolü iletişim kurulacak kişi/kişiler ya da topluluğun analizi, uygun iletişim araçları, iletişim teknikleri seçimi ile sağlıklı iletişim gerçekleştirilebilmesi ve mesleki iletişim, kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma yönetimi, çözüm yolları, etkili ve ileri iletişim teknikleri, ikna etme yöntem ve teknikleri, etkili iletişimde beden dili kullanımı.

 

TLT 1501 MESLEK ETİĞİ 2 0 0 2

Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, etik sistemlerinin incelenmesi, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi, meslek etiğinin incelenmesi, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarının incelenmesi, sosyal sorumluluk kavramının incelenmesi.

 

SGP 1803 ÇEVRE KORUMA 2 0 0 2

Sektörel çevre sorunları, çevreye ilişkin tanımlar, elektrik, turizm ve inşaat sektörü, tekstil, motorlu taşıtlar ve makine-metal sektörü, hava, toprak, su ve gürültü kirliliği, enerji, hastane atıkları, tehlikeli atıklar ve giderim.

TLT 1503 LABORATUVARDA GÜVENLİK 2 0 0 2

Laboratuvar kuralları, laboratuvarda bulunan tüm malzemelerin tanıtılması, kullanım amaçlarının açıklanması ve temizlenmeleri, kimyasal maddelerin güvenli kullanımı, kimyasalların güvenli saklanma koşulları, kimyasal kutularının üzerindeki güvenlik etiketlerinin anlamları, kimyasallar için kullanılan uluslararası bir sistem olan materyal güvenlik veri sistemi (MSDS), laboratuvarda bulunan bazı kimyasalların güvenlik etiketlerinin ve MSDS verilerinin incelenmesi, laboratuvarda bulunan mevcut cihazlar, çalışma prensipleri, kullanımları ve güvenlik bilgileri, klinik laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları, klinik laboratuvarda oluşan atıklarla ilgili alınması gereken önlemler, klinik laboratuvarlarda kullanılan cihazların çalışma prensiplerinin ve kullanım alanlarının açıklanması ve güvenlik bilgileri.

TLT 1505 TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU 2 0 0 2

Tıbbi laboratuvar teknikerinin tanımı, görevleri, tıbbi laboratuvar testleri için örnek alma teknikleri, tıbbi ve mikrobiyolojik atıkların uzaklaştırılması, çalışma ortamının düzeni ve temizliği, sterilizasyon ve dezenfeksiyon.

 

II. YARIYIL

 

TDB 1802 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2

Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak Kurallar.

 

ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II 2 0 0 2

Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri. Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik, İnkılapçılık İlkesi. II. Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.

YDB 1802 İNGİLİZCE II 2 0 0 2

The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen, simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

 

YDB 1804 ALMANCA-II 2 0 0 2

YDB 1806 FRANSIZCA-II 2 0 0 2

 

TLT 1002 GENEL BİYOKİMYA I 3 0 0 3

Organik Kimya ve Biyokimyaya giriş, Karbonhidratlar, Proteinler, Lipitler, Enzimler, Nükleik Asitler, Porfirinler, Hormonlar, Su ve Mineral Metabolizması, Vitaminler.

 

TLT 1004 GENEL MİKROBİYOLOJİ I 3 0 0 3

Mikrobiyolojiye Giriş, Kapsam ve Sınıflandırma, Prokaryot ve Ökaryot Organizmalar, Mikrobiyoloji’nin Tarihçesi, Bakterilerin Sınıflandırılmaları, Bakteri Dışındaki Diğer Mikroorganizma Grupları, Bakterilerin Morfolojik ve Anatomik Yapıları, Bakterilerin Fizyolojik Özellikleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda Kullanılan Araç ve Cihazlar, Mikroorganizmalar Arası İlişkiler, Mikrobiyal Metabolizma, Mikroorganizmaların Kimyasal Yapısı, Bakteri Genetiği, Mikroorganizmalarda Genetik Madde Aktarımı, Kemoterapötik Maddeler ve Mikroorganizmalar.

 

TLT 1006 TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK 2 0 2 3

Genetik Materyalin Yapısı, Rekombinant DNA Teknolojisi, Mendel Yasaları, Kalıtsal Nitelikler ve Kalıtım Kalıpları, İnsan Kromozomları ve Kromozom Düzensizlikleri, Populasyon Genetiği, Doğum Öncesi (Prenatal) Tanı ve Doğum Öncesi Tanıda Kullanılan Yöntemler, Genetik Danışma.

 

BİP 1802 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II 2 0 0 2

Yatırım kavramı, iletişim sistemleri, klavye özellikleri ve kullanımı, biyoistatistiğe giriş, paket programlara giriş.

 

TLT 1502 LABORATUVAR KAZALARI ve İLKYARDIM 2 0 0 2

Laboratuvar kazaları hakkında genel bilgi, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve seroloji laboratuvarında karşılaşılabilecek kazalar, kazaların önlenmesi ile ilgili genel tedbirler, laboratuvar kazalarında ilkyardım, göz yaralanmalarında ilkyardım, kimyasallara maruz kalınmasında ilkyardım, kimyasal yanıklarda ilkyardım, mikrobiyolojik bulaşmalarda ilkyardım, kesici delici alet yaralanmalarında ilkyardım, genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, yaralı taşıma teknikleri.

 

TLT 1504 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAKET PROGRAMLAR 2 0 0 2

Hastanın ilk müraacatı, hastaya birden fazla numara verilerek kayıt yapılması durumunda, bu kayıtların tek bir hasta numarasında birleştirilebilmesi, kayıtlar üzerinde değişiklik yapılabilmesi, hastanın daha önceki müracaatlarına ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi, SSK'dan sağlık yardımı alan hak sahipleri ile BAĞ-KUR'lu ücretli ve kurum mensubu hastaların, kendilerine has kurallar çerçevesinde takibi, resmi evraklar, hasta yatış-çıkış işlemleri ve vezne işlem takibi, sevk işlemlerinin poliklinikler ve gerekli tüm birimler arasında otomatik olarak yapılması, sevk işlemleri ile ilgili bilgilerin tutulması, hastanın yatışı sırasında gerçekleştirilen tedavilerin kolayca sisteme girilmesi ve bu kaynağı istenildiğinde ulaşılabilmesi, dolu ve boş yatakların listenin alınabilmesi ve uygun yatağın belirlenmesi, hastanın şikâyetleri, muayene ve tetkik sonuçları, doktorun tanısı, yazılan ilaçlar ve kararın elektronik ortamdaki hasta dosyasına işlenmesi, hastanın yatışı sırasında yapılan ameliyat, eczane, laboratuvar, röntgen vs. gibi işlemlerde kullanılan tüm malzemelere ait ücretlerin hastanın elektronik ortamda fatura bilgilerinin görüntülenebilmesi ve çıktıların alınabilmesi.

 

BİP 1814 WEB SAYFASI TASARIMI 2 0 0 2

İnternet’in Tanımı, Tarihçesi, Kişisel Bağlantı, Modem, Temel Kavramlar, İnternet ve E- Mail Adresleri, İnternetin Sağladığı Hizmetler ve Getirdiği İmkanlar, Listsev, Ustenet,Irc, Chat, E-Para, E- Ticaret, WWW, FTP, E- Mail, Netcape, Comminicator. 4.5, Microsoft İnternet Explorer 5.0.

İŞY 1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ 2 0 0 2

Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, sunuma hazırlık yapma, etkili sunum teknikleri.

 

TLT 1506 HASTANE ENFEKSİYONLARI 2 0 0 2

Hastane Enfeksiyonlarının Tanımı, Tarihçesi, Hastane Enfeksiyonlarının Oluşumunda Etkili Faktörler, Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü, Enfeksiyonlardan Korunmada İzolasyon ve İzolasyon Yöntemleri, Tıbbi Atık Denetimi, Antibiyotik Direnci, Sterilizasyon, Sık Görülen Hastane Enfeksiyonları.

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

TLT 1498 MESLEK STAJI I 30 İş Günü

 

III. YARIYIL
 

TLT 2001 GENEL MİKROBİYOLOJİ II 3 0 4 5

Mikroorganizmaların Üretildiği Ortamlar, Besiyerleri, Bakterilerin Üreme Görünümleri, Koloni Tipleri ve Morfolojisi, Mikrobiyal Ekim Teknikleri, Saf Kültür Elde Etme Yöntemleri, Boyama Yöntemleri, Çevre Mikrobiyolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve İntoksikasyonlar, Mikrobiyal Floralar, Mikrobiyolojik Örnek Alma Teknikleri, Mikrobiyolojik Sayım Teknikleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, İmmunolojiye Giriş, Antijenler, Antikorlar, Bağışıklık, İmmun Sistemin Doku ve Organları, Bazı Serolojik Testler.

 

TLT 2003 GENEL BİYOKİMYA II 3 0 4 5

Klinik biyokimya laboratuarına giriş, biyokimyada ölçme teknikleri (çözelti hazırlanması, UV-görünür bölge spektroskopisinin çalışma prensibi, konsantrasyon- absorbans ilişkisi), karbonhidrat metabolizmasına dayanan testler, karbonhidrat metabolizma bozuklukları, protein analiz testleri, plazma proteinlerinin miktar belirtimleri- serum proteinlerinin pulanıklık ve folukulasyon testleri, plazma proteinlerinin klinik önemi, lipit metabolizmasına ait analiz metodları ve klinik anlamları, lipoprotein metabolizması bozuklukları, enzimlerin klinik tanıda önemi, klinik olarak önemli bazı enzimlerin tayin metotları.

 

TLT 2005 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I 0 0 8 4

Mesleki deneyimlerin uygulamaya dökülmesi. Teorik bilgilerin pratiğe aktarılması. Rutin laboratuvar uygulamalarının yapılması.

 

TLT 2007 PATOLOJİ 2 0 2 3

Patoloji’nin Tanımı, Tarihçesi, Hastalık Tanımı ve Sebepleri, Makroskopi, Biyopsi ve Yayma Preparatlar, Doku Takibi, Memeli Hücresinin Başlıca Fonksiyonları, Hücre Adaptasyonu, Hücre Zedelenmesi, Hücrelerde Metabolizma Bozuklukları, Nekroz ve tipleri, İltihap ve İyileşme, Neoplazi, Genel Tümör Bilgisi, Tümör Etyolojisi.

  TLT 2501 HEMATOLOJİ 2 0 0 2

Hematolojiye Giriş, Kanın Bileşimi ve işlevleri, Kan Sayım Yöntemleri, Antikoagülanlar, Kan Hücrelerinin oluşumu, Kemik İliği Hemoglobin, Hemoglobin sentezi, Yıkımı ve Eritrosit Metabolizması, Eritrositler, Lökositler ve Fonksiyonları, Hematolojide serolojik testler, Kan Grupları ve Tayini, Hematolojik Hastalıklar, Hematolojide Genel Laboratuvar Bulguları, Kan bankacılığı, Kan Transfüzyonları

 

TLT 2503 İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER 2 0 0 2

Antijen- antikor birleşmesi testleri, hemaglütinasyon testleri, kantitatif işaretlenmiş immünokimyasal ölçümler, kemilüminesansa dayalı immünokimyasal yöntemler, akım sitokimetri yöntemi, allerji testleri. 

 

SGP 2807 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 0 0 2

Davranış Bilimlerinin Sosyal Bilimler İçerisindeki Yeri ve Önemi, Sosyolojiye Giriş ve Yöntem, Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar, Kültür ve Davranış, Davranış Üzerine Sosyal Etkiler, Toplum, Toplumsal Yapı ve Davranış, Toplumsallaşma ve Davranış, Toplumsal Gruplar, Toplumsal Kurumlar, Toplumsal Tabakalaşma, Değişme ve Davranış, Psikoloji, Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Güdüler, Duygular ve Davranış, Duyum, Algı ve Davranış, Öğrenme ve Davranış, Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları, Tutumlar, Kişilerarası İletişim ve Kitle İletişim Süreçleri, Örnek Olay ve Sektör Örnekleri İncelemesi, Stres Yönetimi ve Davranış, Örnek Olay ve Sektör Örnekleri İncelemesi.

 

SGP 2805 HALK SAGLIĞI 2 0 0 2

Halk Sağlığı. Temel sağlık hizmetleri. Türkiye'de sağlık örgütlenmesi. Toplumu tanıma. Aile sağlığı. Ana çocuk sağlığı, Okul sağlığı. Adölesan sağlığı. Erkek sağlığı. Yaşlı sağlığı. Temel beslenme ve önemi. Sağlık eğitimi. İletişim ve danışmanlık. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam. İş sağlığı, Çevre sağlığı, Sosyal bulaşıcı hastalıklar, Kültürel farklılıklar ve toplum, Epidemiyolojinin halk sağlığında kullanılması, Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü.

  TLT 2505 BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER

İnfertilite Nedenleri  ve yardımcı üreme teknikleri, spermiogram, prenatal tanı testleri, IVF Ünitelerine Yönelik İmmunolojik Testler, sitogenetik Tetkikler, kemik Belirteçleri, tümör Belirteçleri, İleri koagülasyon parametreleri, anemi Takip Çizelgeleri, insan Lökosit antijenleri (HLA),  eser element inceleme yöntemleri protein ve hemoglobin elektroforezleri, kan gazları dinamiği

TLT 2507 FARMAKOLOJİ 2 0 0 2

Farmakolojinin temel kavramları, ilaç, drog, ilaç yapımında kullanılan maddeler, ilaçların vücuttaki yazgısı (farmakokinetik), farmakodinamik, ilaçların zararlı etkileri, önlem ve tedavileri, kemoterapotikler, penisilinler, tetrasiklinler, sülfonamidler, fenikoller, antitüberkiloz ilaçlar, antifungal ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar, antihistaminikler, solunum sistemi ilaçları, sindirim sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler sistem ilaçları, antikoagulan ilaçlar, anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar, santral sinir sistemi ilaçları, böbrek fonksiyonlarını ve elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçlar, endokrin fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar.

 

TLT 2505 BESLENME İLKELERİ 2 0 0 2

Beslenmenin tanımı, önemi, yeterli ve dengeli beslenme, Toplumdaki beslenme sorunları, Besin maddeleri, Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar, Vitaminler, Su ve mineral maddeler. Besin Grupları: Et ve ürünleri, Süt ve ürünleri, Sebze ve meyveler, Tahıl ve Kuru baklagiller. Özel durumlarda beslenme; yaşlı, çocuk, sporcu beslenmesi. Diyabet, yüksek tansiyon hastalarında beslenme.

 

TLT 2511 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 2 0 0 2

DNA izolasyon yöntemleri, spektrofotometrik yöntemle miktar tayini, elektroforetik yöntemler, PCR uygulamaları.

 

TLT 2513 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ 2 0 0 2

Biyomedikal teknolojinin tanımı ve faydaları, elektriğin tıbbi cihazlarda kullanılması, elektrik enerjisinin yarattığı tehlikeler ve bunlardan korunma yolları, biyomedikal teknolojinin uygulanması, sağlık kuruluşlarında bulunan merkezi sistemler, tıbbi cihazların tanımı ve sınıflandırılması, teşhis ve tedavi cihazları.

 

TLT 2509 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 0 2

Greetings, asking for and giving personal information, imperatives, parts of the body, internal organs, the simple present tense, “will” future, the simple past tense, words related to ache and pain, injuries, illnesses and their main symptoms, yes, no questions, questions with question words, prepositions of time and place.

 

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

IV. YARIYIL

TLT 2002 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 3 0 4 5

Bakterilerin İdentifikasyonunda Kullanılan Bazı Biyokimyasal Testler, İnsanda Hastalık Yapan Başlıca Gram ve Pozitif ve Negatif Koklar, Enterik Bakteriler, Gram ve Negatif Enterik Dışı Bakteriler, Gram Pozitif Çomakçıklar, İnsanlarda Hastalık Oluşturan Diğer Bakteriler, Candida albicans, İnsanlarda Hastalık Oluşturan Bazı Virüsler.

 

TLT 2004 KLİNİK BİYOKİMYA 3 0 4 5

Kan ve idrar biyokimyasına giriş, bilirubin metabolizması ve sarılıklar, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, demir metabolizması ve anemiler, endokrinoloji, mineraller ve elektrolit metabolizması, akut miyokard belirteçleri, tümör belirteçleri, BOS biyokimyası.

 

TLT 2006 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II 0 0 8 4

Mesleki deneyimlerin uygulamaya dökülmesi. Teorik bilgilerin pratiğe aktarılması. Rutin laboratuvar uygulamalarının yapılması.
 

TLT 2008 PARAZİTOLOJİ 2 0 2 3

 Genel Parazitoloji, Parazit Konak İlişkileri, Protozoonlar ve Parazitlikleri, Amobiyoz, Leşmanyoz, Toxoplasmoz, Plasmodiyoz, Trypanasomadiyoz, Helmintler ve Parazitlikleri, Sestodlar ve Parazitlikleri, Trematodlar ve Parazitlikleri, Nematodlar ve Parazitlikleri, Arthropodlar ve Parazitlikleri

 

TLT 2502 HORMON BİYOKİMYASI 2 0 0 2

 

Hipotalamik hormonların tayini, hipofizer hormonların tayini, tiroid fonksiyonu ile ilgili hormonların tayini, pankreas hormonlarının tayini, adrenal bezi hormonlarının tayini, Ca-P metabolizmasını düzenleyen hormonların tayini, cinsiyet hormonlarının tayini.

TLT 2504 BULAŞICI HASTALIKLAR ve EPİDEMİYOLOJİ 2 0 0 2

İnfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması, İnfeksiyon Oluşum Mekanizması, Bağışık Yanıt Mekanizması, İnfeksiyondan Korunmada Bağışıklama ve Kuralları, Aşıların Saklanma Koşulları, Solunum Yolu İle Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları, Sindirim Yolu İle Bulaşan Parazit İnfeksiyonları, Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları, Deri ve Mukoza Yolu İle Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları, Kan Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar, Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar. Epidemiyolojinin tanımı ve kapsamı. Epidemiyolojik araştırma özellikleri ve yöntemleri. Epidemiyolojide kullanılan göstergeler ve temel istatistiksel yaklaşımlar.

TLT 2506 HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ 2 0 0 2

Histolojiye Giriş, Hücre, Hücre Organelleri, Epitel Doku, Bağ ve Destek Dokusu, Kan Dokusu ve Hemopoez, Kıkırdak doku, Kemik Doku, Kas Dokusu, Sinir Dokusu, Embriyolojiye Giriş, Spermatogenez ve Oogenez, Fertilizasyon, Embriyonik ve Fetal Dönemler.

 

SGP 2806 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 0 0 2

Tıbbi terimlere giriş (kökler, önekler, sonekler, tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, terimlerde küçültme, genel hastalık terimleri), hareket sistemine ilişkin terimler (anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), sindirim sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler), solunum sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), dolaşım sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), ürogenital sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), sinir sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), endokrin sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.

 

TLT 2508 SAĞLIK EĞİTİMİ 2 0 0 2

Sağlığın Tanımı ve Önemi, Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Kavramları, Sağlık Eğitiminde İletişim, Sağlık Eğitiminin Önemi, Sağlık Eğitiminin Planlanması, Sağlık Eğitiminde Amaçlar, Konular ve Yöntemler, Sağlık Eğitimi İlkeleri, Sağlık Eğitimini Etkileyen Etmenler, Sağlık Eğitimcisi ve Aranan Özellikler, Sağlık Eğitiminin Yeri ve Zamanı, İşbirliği Yapılacak Kişi ve Kuruluşlar, Sağlık Eğitiminde Yararlanılan Araçlar.

 

TLT 2510 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 0 2
Giving directions, reflexives, basic conversations on health aspects, medical specialists, medical supplies and tools.

 

BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS

TBL 200 MESLEK STAJI II 30 İş Günü

Yukarı Çık